Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності

Назва: 
Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується су

Download

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 вересня 2000 року N 293

Про затвердження методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності

Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказом Державного комітету статистики України

 від 13 січня 2004 року N 15

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферу від рухомих джерел та враховуючи рішення Методичної комісії Держкомстату від 2 червня 2000 р. наказую:

            1. Затвердити методику розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності (додається).

2. Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

2.1 Запровадити вищевказану методику у практику роботи органів державної статистики.

2.2 Здійснювати організаційне керівництво щодо практичного застосування методики.

2.3 Розробити до 30 жовтня 2000 року постановку задачі розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у повітря.

3. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М. М.) розробити до кінця лютого 2001 року програмне забезпечення розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря відповідно до постановки задачі.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування розробки програмного забезпечення.

Управлінню справами (Москот В. Ф.) забезпечити виготовлення тиражу методики та її розсилку в Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласні Київське та Севастопольське міські управління статистики.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.

Голова Комітету                                                    О. Г. Осауленко 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 6 вересня 2000 р. N 293 


Методика

розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності

1. Загальні положення

Метою проведення розрахунку є визначення обсягів викидів шкідливих речовин у повітря автомобільним транспортом, який експлуатується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності. Це статистичне спостереження обумовлюється необхідністю отримання статистичної інформації про забруднення атмосфери, яка б відображала зобов'язання, взяті Україною відносно зменшення викидів у зв'язку з підписанням "Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані". Відповідно до неї в Україні започатковуються роботи щодо обліку надходжень забруднюючих речовин у довкілля від рухомих транспортних засобів з урахуванням рекомендацій Статистичної комісії ООН щодо інвентаризації атмосферних викидів (CORINER).

Це статистичне спостереження виконується у рамках заходів переходу до нових форм статистичних спостережень за екологічним станом навколишнього природного середовища Програми реформування державної статистики на період до 2002 року і є складовою частиною комплексної статистичної системи з охорони повітряного басейну, яка включає облік забруднення від стаціонарних та пересувних джерел.

            Методика передбачає проведення розрахунків для визначення викидів у повітря оксидів вуглецю, азоту, вуглеводнів, діоксиду сірки, свинцю та сажі від автотр-ту по:

• суб'єктах господарської діяльності;

• населених пунктах, в яких є суб'єкти господарської діяльності, які використовують автомобільний транспорт;

• районах та містах обласного підпорядкування;

• загалом по області;

• в цілому по країні;

• по всіх формах власності;

• по всіх органах управління;

• по всіх видах економічної діяльності.

Серед факторів, що впливають на надходження викидів забруднюючих речовин від автотранспорту суб'єктів господарської діяльності, інших юридичних осіб всіх форм власності, у даній методиці враховано технічний стан автомобілів і автобусів, рух в умовах міста та сільської місцевості, структура автопарку, види використаного палива. Не беруться до уваги умови їх експлуатації в зимовий період; на дорогах зі складним планом; робота, що потребує частих технологічних зупинок, зниження швидкостей тощо.

2. Вхідна інформація для проведення

статистичного спостереження

Вхідними даними для проведення щорічних розрахунків обсягів викидів забруднюючих речовин у повітря від автотранспорту суб'єктів господарювання є:

- витрати палива на пробіг і транспортну роботу автомобілів;

- питомі викиди забруднюючих речовин з одиниці використаного палива з урахуванням технічного стану автотранспорту.

2.1. Витрати палива на пробіг і транспортну роботу автомобілів,

які експлуатуються суб'єктами господарської діяльності та іншими

 юридичними особами

Для роботи автотранспорту, який експлуатується суб'єктами господарської діяльності, використовується бензин, дизельне паливо, зріджений нафтовий газ, стиснений природний газ. Дані про витрати палива на пробіг та транспортну роботу автотранспорту рекомендується брати із розділу 2 "Витрати палива на пробіг і транспортну роботу" статистичного звіту за формою N 2-тр-річна "Звіт про роботу автотранспорту" (затверджений наказом Держкомстату України від 20.07.99 р. N 255). Цю звітність подають юридичні особи всіх форм власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або арендований).

Витрати палива на пробіг і транспортну роботу у звіті наводяться в одиницях об'єму. Для переведення його у вагові одиниці застосовуються такі коефіцієнти (Kiпал):

для бензину - 0,74 кг/л

для дизельного палива - 0,85 кг/л

для газу зрідженого - 0,55 кг/л

для газу стисненого - 0,59 кг/м3

(абзац пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 15)

Розрахунок обсягів витраченого палива по групах автомобілів у вагових одиницях здійснюється за формулою:

Miпалk = Qiпалk * Kiпал,           (1)

де        Miпалk - обсяг витраченого палива i-го виду k-ю групою автотранспорту суб'єктів господарської діяльності у вагових одиницях (кг, т);

Qiпалk - кількість витраченого палива i-го виду (графи 1 - 4 розділу 2 звіту за формою N 2-тр-річна) k-ю групою автотранспорту суб'єктів господарської діяльності (рядки: 902, 905, 907, 908, 911 цього ж розділу звіту) в одиницях об'єму (л, тис. куб. м);

Kiпал - коефіцієнт (питома вага) палива i-го виду (кг/л, кг/куб. м).

Викиди свинцю визначаються тільки для етильованого бензину. Частка етильованого бензину (Kет) у загальній кількості спожитого бензину доводиться щорічно до обласних управлінь статистики Держкомстатом України.

Обсяги використання етильованого бензину суб'єктами господарювання визначаються за формулою:

Miпал_етk = Qiпалk * Kет,            (2)

де        Miпал_етk - обсяг використаного етильованого бензину k-ю групою автотранспорту суб'єкта господарювання, кг;

Qiпалk - загальний обсяг бензину, використаного k-ю групою автотранспорту суб'єкта господарювання, кг;

Kет - частка етильованого бензину за даними Держкомстату України

2.2. Питомі викиди забруднюючих речовин та

 коефіцієнти впливу технічного стану автомобілів

За базові приймаються значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин в атмосферу від споживання однієї тонни палива (Kпв) та коефіцієнти впливу технічного стану автомобілів (Kтс), рекомендовані для обчислення надходжень шкідливих речовин у повітря від автотранспорту підприємств, організацій, установ у Методиці розрахунку викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту (затверджена Держкомстатом України та погоджена в Мінекобезпеки України у 1998 році).

Таблиця 1

Значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин автомобілями під час міських перевезень (Kпв)

(кг/тонни палива)

Групи автомо

білів 

Вид палива 

Оксид

 вуглецю

CO 

Вуглеводні CmHm 

Оксиди азоту

NOx 

Сажа

Діоксид сірки

SO2 

Сви

нець

Pb 

вантажні автомобілі 

Бензин 

225,7 

54,8 

17,46 

0,6 

0,23 

Дизельне паливо 

40,4 

6,8 

30,0 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

225,7 

54,8 

17,46 

0,6 

Газ стиснений 

91,1 

29,13 

24,07 

пасажирські автобуси 

Бензин 

233,0 

56,9 

16,37 

0,6 

0,23 

Дизельне паливо 

41,5 

6,93 

29,6 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

233,0 

56,9 

16,37 

0,6 

Газ стиснений 

92,0 

30,8 

23,2 

пасажирські легкові автомобілі 

Бензин 

225,7 

32,3 

17,46 

0,6 

0,5 

Дизельне паливо 

40,4 

6,8 

30,0 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

225,7 

32,3 

17,46 

0,6 

Газ стиснений 

91,1 

29,13 

24,07 

спеціальні автомобілі легкові 

Бензин 

225,7 

32,3 

17,46 

0,6 

0,5 

Дизельне паливо 

40,4 

6,8 

30,0 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

225,7 

32,3 

17,46 

0,6 

Газ стиснений 

91,1 

29,13 

24,07 

спеціальні автомобілі нелегкові 

Бензин 

225,7 

54,8 

17,46 

0,6 

0,23 

Дизельне паливо 

40,4 

6,8 

30,0 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

225,7 

54,8 

17,46 

0,6 

Газ стиснений 

91,1 

29,13 

24,07 

 Таблиця 2

Значення усереднених питомих викидів шкідливих речовин автомобілями під час перевезень в сільській місцевості (Kпв)

(кг/тонни палива) 

Групи автомобілів 

Вид палива 

Оксид вуглецю CO 

Вуглеводні CmHn 

Оксиди азоту

NOx 

Сажа

Діоксид сірки

SO2 

Свинець

Pb 

вантажні автомобілі 

Бензин 

169,8 

39,2 

25,8 

0,6 

0,23 

Дизельне паливо 

32,0 

5,65 

32,8 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

169,8 

39,2 

25,8 

0,6 

Газ стиснений 

84,2 

16,29 

30,8 

пасажирські автобуси

Бензин 

177,92 

41,45 

24,6 

0,6 

0,23 

Дизельне паливо 

33,2 

5,81 

32,38 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

177,92 

41,45 

24,6 

0,6 

Газ стиснений 

85,2 

18,15 

29,86 

пасажирські легкові автомобілі

Бензин 

177,92 

24,42 

24,62 

0,6 

0,5 

Дизельне паливо 

32,0 

5,65 

32,8 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

177,92 

24,42 

24,62 

0,6 

Газ стиснений 

84,2 

16,29 

30,8 

спеціальні автомобілі легкові

Бензин 

177,92 

24,42 

24,62 

0,6 

0,5 

Дизельне паливо 

32,0 

5,65 

32,8 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

177,92 

24,42 

24,62 

0,6 

Газ стиснений 

84,2 

16,29 

30,8 

спеціальні автомобілі нелегкові 

Бензин 

169,8 

39,2 

25,8 

0,6 

0,23 

Дизельне паливо 

32,0 

5,65 

32,8 

3,85 

5,0 

Газ зріджений 

169,8 

39,2 

25,8 

0,6 

Газ стиснений 

84,2 

16,29 

30,8 

Таблиця 3

Значення коефіцієнтів впливу технічного стану автомобілів на питомі викиди шкідливих речовин (Kтс)

Групи автомобілів 

Вид палива 

Оксид вуглецю CO 

Вуглеводні CmHn 

Оксиди азоту

NOx 

Сажа

Діоксид сірки

SO2 

Свинець

Pb 

вантажні автомобілі

Бензин 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

Дизельне паливо 

1,5 

1,4 

0,95 

1,8 

1,0 

1,0 

Газ зріджений 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

Газ стиснений 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

пасажирські автобуси 

Бензин 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

Дизельне паливо 

1.5 

1,4 

0,95 

1,8 

1,0 

1,0 

Газ зріджений 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

Газ стиснений 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

пасажирські легкові автомобілі    

Бензин 

1,5 

1,5 

0,9 

1,0 

1,0 

Дизельне паливо 

1,5 

1,4 

0,95 

1,8 

1,0 

1,0 

Газ зріджений 

1,5 

1,5 

0,9 

1,0 

1,0 

Газ стиснений 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

спеціальні автомобілі легкові 

Бензин 

1,5 

1,5 

0,9 

1,0 

1,0 

Дизельне паливо 

1,5 

1,4 

0,95 

1,8 

1,0 

1,0 

Газ зріджений 

1,5 

1,5 

0,9 

1,0 

1,0 

Газ стиснений 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

спеціальні автомобілі нелегкові 

Бензин 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

Дизельне паливо 

1,5 

1,4 

0,95 

1,8 

1,0 

1,0 

Газ зріджений 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

Газ стиснений 

1,7 

1,8 

0,9 

1,0 

1,0 

3. Розрахунок викидів оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксиду азоту, діоксиду сірки, сажі у повітря від окремих видів палива суб'єктами господарської діяльності

Здійснюється за формулою: 

Bjik = Miпалk * Kпвjik * Kтсjik,         (3)

де        Bjik - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива i-го виду k-ю групою автотранспорту (крім свинцю);

Miпалk - обсяги спожитого палива i-го виду k-ю групою автотранспорту;

Kпвji - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини з одиниці палива i-го виду (крім свинцю) автомобілями суб'єктів господарської діяльності;

Kтсjk - коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-ї забруднюючої речовини k-ї групи автотранспорту.

Викиди свинцю (для етильованого бензину) визначаються за формулою:

Bjikpb = Miпал_етk * Kпвjik * Kтсjik,       (4)

де        Bjikpb - обсяги викидів свинцю від спожитого бензину k-ю групою автотранспорту суб'єктів господарської діяльності;

Miпал_етk - обсяги споживання етильованого бензину k-ю групою автотранспорту суб'єктів господарювання, розраховані за формулою (2);

Kпвjik - середній питомий викид свинцю від споживання етильованого бензину k-ю групою автотранспорту;

Kтсjik - коефіцієнт впливу технічного стану k-ї групи автотранспорту на питомі викиди j-ї забруднюючої речовини від споживання i-го виду палива;

Загальна кількість викидів j-ї забруднюючої речовини автомобілями суб'єктів підприємницької діяльності визначається як сума викидів j-ї забруднюючої речовини від споживання всіх видів палива по всіх групах автотранспорту.

4. Розрахунок, викидів забруднюючих речовин

від усіх видів спожитого палива у повітря в населених пунктах, що не мають районного поділу, та по районах у місті

Розрахунок викидів забруднюючих речовин по населених пунктах, що не мають районного поділу, чи по району у місті здійснюється на підставі даних про обсяги викидів шкідливих речовин автотранспортом суб'єктів господарювання, які знаходяться на території населеного пункту чи району у місті, за формулою:

Bjkнп = BjkL   (5)

де        Bjkнп - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини k-ю групою автотранспорту у населеному пункті чи районі у місті

BjkL - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від споживання всіх видів палива k-ю групою автотранспорту, який перебуває в експлуатації у L-го суб'єкта господарської діяльності

n - кількість суб'єктів господарської діяльності, які використовують автотранспорт, на території населеного пункту. 

5. Визначення обсягів викидів шкідливих речовин по районах,

містах обласного та республіканського підпорядкування з урахуванням підпорядкованих населених пунктів та по країні

Обсяги викидів по містах, що мають районний поділ, визначаються як сума викидів по районах міста.

Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин від автотранспорту, який експлуатується суб'єктами господарювання, по районах, містах обласного та республіканського підпорядкування (з урахуванням підпорядкованих населених пунктів) визначаються як сума обсягів викидів забруднюючих речовин: оксиду вуглецю, оксиду азоту, діоксиду сірки, вуглеводнів та свинцю по підпорядкованих адміністративно-територіальних одиницях відповідно до КОАТУУ.

Обсяги викидів забруднюючих речовин від автотранспорту, який експлуатується суб'єктами господарської діяльності, загалом по країні визначаються як сума обсягів викидів кожної забруднюючої речовини по областях та містах республіканського підпорядкування.

6. Визначення обсягів викидів шкідливих речовин у розрізі

форм власності, органів управління та видів діяльності

Обсяги викидів шкідливих речовин по формах власності, органах управління та видах економічної діяльності визначаються як сума викидів по кожній шкідливій речовині з використанням відповідних класифікацій: КФВ, СПОДУ та КВЕД.

7. Порядок відбору одиниць статистичного спостереження

та система кодування вхідної інформації

Одиницями статистичного спостереження є суб'єкти господарської діяльності та інші юридичні особи всіх форм власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований).

Для проведення розрахунків обсягів викидів шкідливих речовин по всіх розрізах, визначених у пункті 1 даної методики, використовуються такі графи кодової частини бланка звіту за формою 2-тр:

- код за ЄДРПОУ;

- код території за КОАТУУ;

- код виду економічної діяльності за КВЕД;

- код форми власності за КФВ;

- код міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ.

8. Спосіб проведення розрахунків

Розрахунки виконуються на ПЕОМ з використанням програмного забезпечення. Дані про витрати палива для їх проведення вибираються зі звітів за формою N 2-тр (розділ 2, рядки 902, 905, 907, 908, 911 графи 1 - 4), поданих відділам статистики послуг, транспорту та зв'язку обласних управлінь статистики суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами, які експлуатують автомобільний автотранспорт. Підготовку інформації та розрахунки виконують відділи статистики сільського господарства та навколишнього середовища Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, статистичних управлінь областей, міст Києва і Севастополя та подають їх відділу інформаційного забезпечення статистики сільського господарства та навколишнього середовища ДП ГМІЦ Держкомстату України.

9. Приклад розрахунку

Для визначення викидів забруднюючих речовин взято колективне сільськогосподарське підприємство с. Тетерівка Житомирської області. У прикладі використані дані про витрати бензину на транспортну роботу зі звіту за формою N 2-тр (річна) за 1998 рік.

1. Колективне сільськогосподарське підприємство

ідентифікаційний код за ЄРДПОУ - 846085

території за КОАТУУ - 1822087201

вид економічної діяльності за КВЕД - 01.30.0

форма власності за КФВ - 20

міністерство за СПОДУ - 7714

Таблиця 1.1

Витрати палива на пробіг і транспортну роботу в одиницях об'єму

Групи автотранспорту 

Код рядка 

Бензин, тис. л 

вантажні автомобілі 

902 

39,8 

пасажирські автобуси 

905 

2.2 

пасажирські легкові автомобілі 

907 

8,6 

спеціальні автомобілі легкові 

908 

спеціальні автомобілі нелегкові 

911 

2,3 

 Таблиця 1.2

Витрати палива на пробіг і транспортну роботу у вагових одиницях

(розрахунок за формулою 1)

Групи автотранспорту 

Код рядка 

Бензин, тонн 

вантажні автомобілі 

902 

29,5 

пасажирські автобуси 

905 

1,6 

пасажирські легкові автомобілі 

907 

6,4 

спеціальні автомобілі легкові 

908 

спеціальні автомобілі нелегкові 

911 

1,7 

Визначимо обсяг (масу) викидів оксиду вуглецю (CO) автомобілями за формулою (3)

вантажні автомобілі: 

(29,5 х 169,8 х 1,7) х 10-3 = 8,5 тонни 

пасажирські автобуси: 

(1,6 х 177,92 х 1,7) х 10-3 = 0,5 тонни 

пасажирські легкові автомобілі:

(6,4 х 177,92 х 1,5) х 10-31 = 1,9 тонни 

спеціальні автомобілі нелегкові:

(1,7 х 169,8 х 1,7) х 10-3 = 0,5 тонни 

Всього по підприємству: 

11,4 тонни 

Аналогічно визначаються викиди по інших забруднюючих речовинах.

Таким чином, згідно з проведеними розрахунками, обсяги (маса) викидів забруднюючих речовин від використання бензину по колективному сільськогосподарському підприємству у 1998 р. становили:

Таблиця 1.3

Обсяги викидів забруднюючих речовин автотранспортом

 

Оксид вуглецю CO,

тонн 

Вуглеводні CmHn,

тонн 

Оксиди азоту

NOx,

тонн 

Сажа

C,

тонн 

Діоксид сірки

SO2,

тонн 

Свинець

Pb,

кг 

Всього по КСП 

11,40 

3,51 

0,63 

- 

0,02 

10 

Примітка: У розрахунку викидів свинцю врахована частка етильованого бензину у загальних обсягах використаного бензину, яка у 1998 році склала 14 %.

Таким же чином визначаються викиди забруднюючих речовин по колективному сільськогосподарському підприємству від використання інших видів палива.

            Обсяги викидів забруднюючих речовин по с. Тетерівка визначаються як сума викидів забруднюючих речовин по всіх суб'єктах господарської діяльності.

 Начальник управління статистики  сільського

господарства та навколишнього середовища                                     О. М. Прокопенко 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 січня 2004 року N 15 

Про внесення змін до Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності

У зв'язку зі змінами стандартів на паливо та з метою забезпечення достовірності обліку викидів забруднюючих речовин в атмосферу від рухомих джерел забруднення наказую:

1. Внести зміни до п. 2.1 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності, затвердженої наказом Держкомстату від 06.09.2000 р. N 293, в частині коефіцієнтів переведення палива з об'ємних одиниць вимірювання у вагові:

для бензину - 0,74 кг/л

для дизельного палива - 0,85 кг/л

для газу зрідженого - 0,55 кг/л

для газу стисненого - 0,59 кг/м3

2. Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) довести вищевказані зміни у Методиці розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності, до Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.

Голова Комітету                                        О. Г. Осауленко 

Download

Розділи екологічної бібліотеки::