Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Ландшафтна екологія”

Назва: 
Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Ландшафтна екологія”
Рік: 
2010

Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Ландшафтна екологія”  для студентів спеціальності 6.040106  “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване  природокористування”

 

№ п/п

Тема лекції та короткий зміст

Години

1

Ландшафтна екологія як наука.
Визначення ландшафтної екології. Природні системи. Геосистема як предмет ландшафтної екології. Основні властивості геосистем. Ранги геосистем. Співвідношення екосистеми і геосистеми. Короткий нарис з розвитку ландшафтної екології.

2

2

Геофізика та геохімія ландшафту.
Джерела надходження енергії до геосистем. Потоки енергії у вертикальних структурах геосистем. Зміна енергетичного режиму під впливом господарської діяльності. Джерела надходження вологи та мінеральних речовин до геосистем. Ландшафтно-геохімічні бар’єри. Самоочищення геосистем. Ландшафтно-геохімічна типологія геосистем. Потоки речовини та їх зміни під впливом техногенної діяльності.

2

3

Динаміка та еволюція геосистем.
Основні закономірності динаміки геосистем. Добова, сезонна, багаторічна динаміка. Розвиток та еволюція геосистем.

2

4

Антропогенна трансформація ландшафтів.
Типологія антропогенних навантажень. Оцінка антропогенних навантажень та ступеня антропізації геосистем та регіонів. Еволюція видів антропогенних трансформацій ландшафту. Трансформація геосистем під дією транспортних навантажень. Зміни геосистем під дією аграрних навантажень. Трансформація геосистем під дією рекреаційних навантажень.

2

5

Ландшафтно-екологічне прогнозування. Зміст та просторово-часові масштаби прогнозу. Основні методи прогнозування. Поняття екологічного ризику геосистем, методи його визначення. Типи екологічних ризиків. Екологічна індикація, нормування.

2

Практичні заняття

№ п/п

Тема

Години

1

Еколого-геохімічний аналіз територій

2

2

Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів хімічними елементами

4


Виконання контрольних робіт

Контрольна робота складається із 5 теоретичних питань та одного практичного завдання. Теоретичні питання вибираються залежно від варіанту із відповідного переліку.
Практичне завдання. Обчислити кларки концентрації, коефіцієнти концентрації та коефіцієнти екологічної небезпечності для металів, заданих відповідно до варіанту. Всі вихідні дані наведені у таблицях 1-4.

Перелік питань для контрольних робіт

 • Поняття ландшафтної екології
 • Історія розвитку ландшафтної екології
 • Зв’язок ландшафтної екології з іншими науками
 • Завдання, предмет та об’єкт ландшафтної екології
 • Компоненти ландшафту
 • Властивості ландшафту: потенціал стійкості, ресурсний та екологічний потенціали
 • Межі ландшафтів та ландшафтоутворюючі фактори
 • Класифікація ландшафтів
 • Поняття геосистеми.
 • Властивості геосистем
 • Ранги геосистем
 • Надходження та трансформація енергії в геосистемі
 • Потоки вологи в геосистемі
 •  Міграція та обмін мінеральних речовин в геосистемі
 •  Ландшафтно-геохімічні бар’єри та самоочищення геосистем
 •  Поняття динаміки геосистем
 •  Основні закономірності динаміки геосистем
 •  Добова і сезонна динаміка геосистем
 •  Еволюція та розвиток геосистем
 •  Історія розвитку антропогенних впливів на природу
 •  Типологія антропогенних впливів та реакція геосистем на них
 •  Оцінка антропогенних навантажень
 •  Стійкість геосистем
 •  Геотоп як елементарна ландшафтна територіальна одиниця
 •  Екологічна оптимізація ландшафтів

 

 

Таблиця 1


Варіант

Теоретична частина

Практична частина

Номери
питань із
переліку

Метали, для яких визначаються еколого-геохімічні
показники

Вміст
металів у ґрунті,
мг/кг

1

1, 11, 21, 6, 16

мідь,
цинк

0,5
10

2

2, 12, 22, 7, 17

кобальт,
нікель

2
3

3

3, 13, 23, 8, 18

марганець,
хром

210
0,05

4

4, 14, 24, 9, 19

свинець,
кадмій

8
0,6

5

5, 15, 25, 10, 20

мідь,
кадмій

1
1,2

6

6, 16, 1, 11, 21

цинк,
свинець

7
15

7

7, 17, 2, 12, 22

кобальт,
хром

2,5
0,12

8

8, 18, 3, 13, 23

нікель,
марганець

4,2
600

9

9, 19, 4, 14, 24

мідь,
марганець

0,4
440

10

10, 20, 5, 15, 25

цинк,
хром

12
0,03

Таблиця 2 - Кларки хімічних елементів у літосфері


Елемент

Кларк, %

Елемент

Кларк, %

Хром

8,3∙10-3

Кобальт

1,8∙10-3

Марганець

0,1

Нікель

5,8∙10-3

Мідь

4,7∙10-3

Свинець

1,6∙10-3

Цинк

8,3∙10-3

Кадмій

1,3∙10-5


Таблиця 3 - Фоновий вміст хімічних елементів у ґрунтах Вінницької області

Елемент

Фоновий вміст, мг/кг

Свинець

20

Цинк

100

Мідь

30

Нікель

35

Кобальт

12

Марганець

800

Хром

80

Кадмій

1,5

Таблиця 4 - Гранично допустимі концентрації шкідливих елементів у ґрунтах

Речовина

ГДК, мг/кг

Свинець

30

Хром

100

Мідь

55

Нікель

85

Цинк

100

Марганець

1500

Кобальт

50

Кадмій

1


Перелік питань на залік

 • Поняття ландшафтної екології
 • Основні етапи розвитку ландшафтної екології
 • Зв’язок ландшафтної екології з іншими науками
 • Завдання та предмет ландшафтної екології
 • Компоненти ландшафту
 • Екологічно значимі властивості ландшафту
 • Розміри ландшафтів та ландшафтоутворюючі фактори
 • Класифікація ландшафтів
 • Розкрийте суть поняття “геосистема”
 • Назвіть основні властивості геосистем
 • Які виділяють рівні та ранги геосистем?
 • Поняття вертикальної структури геосистеми
 • В чому полягає геокомпонентний спосіб поділу геосистем на складові частини?
 • В чому полягає геомасовий спосіб поділу геосистем на складові частини?
 • В чому полягає геогоризонтний спосіб поділу геосистем на складові частини?
 • Вертикальні межі геосистем
 • Які елементарні територіальні одиниці виділяють в межах геотопу та навіщо це роблять?
 • Поняття генетико-морфологічної ландшафтно-територіальної структури
 • Поняття позиційно-динамічної ландшафтно-територіальної структури
 • Поняття басейнової ландшафтно-територіальної структури
 • Поняття біоцентрично-сітьової ландшафтно-територіальної структури
 • Способи опису ландшафтних територіальних структур
 • Які бувають межі між геосистемами?
 • Чим відрізняється динаміка геосистеми від її еволюції?
 • Що таке характерний час та для чого його досліджують?
 • Опишіть 3 типи можливого розвитку геосистем (циклічний, відновлення, еволюційний)
 • За допомогою яких характеристик описують динаміку геосистем?
 • Що таке елементарний ландшафтно-екологічний процес і для чого він використовується?
 • Розкрийте зміст поняття “стекс”
 • Яким чином визначають вік геосистем?
 • Зовнішні та внутрішні ландшафтно-екологічні фактори
 • Поняття стану, простору станів та області станів геосистем
 • Поняття ландшафтно-екологічної ніші та чим вона відрізняється від екологічної ніші?
 • Стійкість геосистем та її форми
 • Трансформація енергії у геосистемі та вплив людини на цей процес
 • Потоки вологи у геосистемі та вплив людини на них
 • Вплив людини на кругообіги речовин. Ландшафтно-геохімічні бар’єри
 • Самоочищення геосистем, за допомогою яких процесів воно реалізується
 • Види антропогенних впливів за типом виробництва та за тривалістю, навести приклади
 • Позитивні та негативні антропогенні впливи, приклади.
 • Приклади порушення земель внаслідок антропогенної діяльності
 • Оцінка антропогенних навантажень
 • Класифікація антропізованих ландшафтів за ступенем змінності людиною
 • Класифікація антропізованих ландшафтів за типом використання земель
 • Поняття ладшафтно-екологічного прогнозування та з яких блоків воно складається
 • Методи ладшафтно-екологічного прогнозування
 • Типи ладшафтно-екологічних прогнозів
 • Поняття оптимізації геосистем, в чому вона полягає?
 • Мета ландшафтно-екологічного картографування та його напрямки
 • Алгоритми складання карт екологічних ситуацій
 • Використання геоінформаційних систем у ландшафтній екології

 

Перелік рекомендованої літератури

 • Гродзинський Д. М. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
 • Егоренков Л. И., Кочуров Б. И. Геоэкология: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.
 • Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высш. школа, 1991. – 367 с.
 • Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.
 • Ласточкин А. Н. Геоэкология ландшафта (экологические исследования окружающей среды на геотопологической основе). – СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 1995. – 280 с.
 • Гришенко Н. С., Желобаев А. А., Махров А. А. Классификация антропогенных ландшафтов по уровню технического обустройства (технизированности). – М.: Мелиорация и водное хозяйство, 1999. – 64 с.
 • Преображенский В. С. Ландшафты в науке и практике. – М.: Знание, 1981. – 48 с.

 

Посилання: 
http://eco.com.ua//sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/landshaftna_ekologija/metodichn%B3_vkaz%B3vki%20dlja%20zaochnik%B3v.doc
Кількість сторінок: 
8
Формат: 
doc
Розмір: 
110 кБ
Розділи екологічної бібліотеки::