Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Геологія з основами геоморфології”

Назва: 
Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Геологія з основами геоморфоло
Рік: 
2010

Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Геологія з основами геоморфології” для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 


Лекційний курс

 

№ п/п

Тема лекції та короткий зміст

Години

1

Загальні відомості про Землю. Мінерали.

Формування Землі та її будова. Хімічний склад Землі. Еволюція земної кори. Форми мінералів. Фізичні властивості мінералів. Класифікація мінералів.

2

2

Гірські породи.

Поняття і види гірських порід. Магматичні гірські породи: утворення, особливості, класифікація. Осадові гірські породи: походження, склад, види.  Метаморфічні гірські породи. Типи метаморфізму.

2

3

Природні геологічні процеси. Геологічні структури. Тектоніка.

Ендогенні процеси – магматизм і вулканізм, їх особливості. Екзогенні процеси – вивітрювання та його види, геологічна діяльність вітру, поверхневих і підземних вод, річок та озер. Рухи земної кори. Типи тектонічних деформацій, глибинні розломи. Літосферні плити.

2

4

Геологічна будова території України. Корисні копалини.

Особливості земної кори, на якій розташовується територія України. Тектонічне районування – платформи і плити України. Геологічна будова Вінницької області. Поняття і типи корисних копалин. Формування і поширення родовищ корисних копалин. Геолого-розвідувальні методи.

2

5

Основи геоморфології.

Поняття і структура геоморфології. Методи дослідження рельєфу. Вік рельєфу. Чинники і процеси формування рельєфу. Класифікація форм рельєфу. Закономірності формування планетарних форм рельєфу Землі.

2

 

Практичні заняття

 

№ п/п

Тема

Години

1

Визначення мінералів

2

2

Визначення гірських порід

2

3

Дослідження тектонічної будови і корисних копалин України

1

4

Дослідження геохронологічної шкали

1

 


Виконання контрольних робіт

 

Контрольна робота складається із 4 теоретичних питань та одного практичного завдання. Теоретичні питання вибираються залежно від варіанту із відповідного переліку.

 

Перелік питань для контрольних робіт

 1. Формування Землі та її будова.
 2. Фізичні властивості і класифікаця мінералів.
 3. Форми мінералів та їх розповсюдження.
 4. Структура і текстура гірських порід.
 5. Особливості та види магматичних гірських порід.
 6. Особливості та види осадових гірських порід.
 7. Особливості та види метаморфічних гірських порід.
 8.  Загальна характеристика екзогенних і ендогенних процесів.
 9.  Явища магматизму і вулканізму.
 10.  Вивітрювання та його продукти.
 11.  Явище метаморфізму.
 12.  Геологічна діяльність вітру, підземних вод, озер, боліт.
 13.  Річкова ерозія. Геологічна діяльність морів та океанів.
 14.  Просадочні явища. Ерозія, суфозія, карст, зсуви.
 15.  Тектонічні процеси, рухи земної кори.
 16.  Платформи, геосинклиналі.
 17.  Типи корисних копалин та утворення їх родовищ.
 18.  Генетична класифікація корисних копалин, їх запаси.
 19.  Основні геологічні структури України.
 20.  Корисні копалини України.
 21.  Походження, вік, динаміка рельєфу.
 22.  Чинники формування рельєфу.
 23.  Форми рельєфу.

 

Практичне завдання. Побудувати геологічний розріз території за даними відповідного варіанту.

Відповідно до заданих масштабів вибирають необхідний розмір паперу (можна міліметровий) з таким розрахунком, щоб висота розрізу була приблизно 20-22 см. Далі креслять так званий журнал розрізу. В лівій частині креслення залишають місце для умовних позначень (6-8 см) і будують шкалу абсолютних відміток, яка повинна охопити увесь діапазон відміток (з деяким запасом). Діапазон відміток обчислюється як різниця між максимальною відміткою гирла та мінімальною відміткою вибою свердловини. Відступивши від шкали на 1-1,5 см, в відповідному напрямку журналу, де зазначаються відстані між свердловинами, намічають положення першої свердловини. В верхньому рядку ставиться номер свердловини, а в нижніх абсолютні відмітки гирла, вибою і рівня ґрунтових вод. Потім у відповідному масштабі відкладають відстані між сусідніми свердловинами, ставлять їх номер і виписують відповідні відмітки. Після цього за абсолютними відмітками гирла та вибою свердловини, використовуючи шкалу відміток, наносять свердловини на креслення. Діаметр свердловини наносять умовно – шириною 1,0-1,5 мм.

На наступному етапі переходять безпосередньо до побудови геологічного розрізу. Для цього біля кожної свердловини будують стратиграфічну колонку шириною 8-10 мм. По вертикалі від гирла свердловини, в масштабі відкладають послідовно товщину (потужність) шарів (пластів). Потім об'єднують розрізні стратиграфічні колонки біля кожної свердловини в єдиний геологічний розріз за такими правилами.

1. Точки, відповідні  гирлам свердловини, з'єднують прямими лініями.

2. Підошви (покрівлі) пластів одних і тих же гірських порід (шарів грунтів), які спостерігаються в сусідніх свердловинах, з'єднують прямими лініями.

3. Якщо той чи інший шар не просліджується в сусідніх свердловинах його виклинюють (зводять нанівець) по середині відстані між  свердловинами (до підошви верхнього шару).

4. Для розмежування двох різних пластів (шарів), які займають в сусідніх свердловинах однакову позицію, проводять розмежувальну лінію і викликають шар на 1/3 відстані від протилежної свердловини таким чином, щоб шари перекривались, причому більш молода за геологічним віком гірська порода повинна перекривати більш стародавню, а не навпаки.

5. Точки вибоїв свердловини з’єднувати не треба, оскільки свердловини не добурюють до підошви нижнього шару.

6. Весь простір між свердловинами заповнюють умовними позначеннями (штриховкою). Нижче забоїв свердловин штриховка заповняється на 1-2 см. Відстань між штриховими лініями 2 мм.

7. Рівні підземних вод з'єднують пунктирами, прямими лініями під кутом так, щоб вони не перетинали водонепроникних гірських порід (водоупорів). На кожній свердловині відмічають глибину залягання рівня підземних вод.

8. Кожний шар грунту або гірської породи нумерують зверху вниз і цифри обводять кружком діаметром 7-8 мм. Відповідно номери проставляють в колонці умовних позначень.

9. Біля кожної свердловини проставляють глибину залягання підошви кожного шару, включаючи і РГВ (WL) від рівня земної поверхні.

Вихідні дані про бурові свердловини приведені в табл. 1 та 2.

Умовні позначення основних типів гірських порід та приклад оформлення геологічного розрізу приведені на рис.

 

Таблиця 1

Варіант

Номера свердловин у геологічному розрізі

 

Відстань між свердловинами,  м

1

1 – 4 – 5 – 6

45,0 - 50,0 - 45,0

2

2 – 3 – 7 – 8

50,0 - 60,0 - 40,0

3

3 – 7 – 6 – 12

40,0 - 50,0 - 50,0

4

4 – 6 – 10 – 11

30,0 - 80,0 - 25,0

5

1 – 9 – 10 – 11

65,0 - 35,0 - 40,0

6

6 – 8 – 9 – 12

40,0 - 30,0 - 60,0

7

2 – 7 – 8 – 12

35,0 - 35,0 - 75,0

8

1 – 3 – 5 – 8

60,0 - 45,0 - 45,0

9

1 – 4 – 7 – 8

45,0 - 40,0 - 40,0

10

8 – 10 – 11 – 12

50,0 - 50,0 - 50,0

11

13 – 14 – 15 – 16

40,0 - 75,0 - 35,0

12

17 – 18 – 19 – 20

30,0 - 40,0 - 80,0

 

 

При кресленні геологічного розрізу приймати горизонтальний масштаб 1:500, вертикальний – 1:200.


Таблиця 2 – Дані по варіантах для побудови геологічного розрізу

 

 

Грунт

Геохроно- логічний

індекс

Потужність пластів грунтів по бурових свердловинах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Грунт

QIV

0,5

0,4

-

0,3

0,6

0,5

0,5

0,3

-

0,2

0,5

0,8

2

Насипний грунт

QIV

1,2

-

-

3,5

2,8

1,2

-

-

-

-

-

-

3

Намивний пісок

QIV

-

5,5

0,4

-

-

-

3,6

8,1

-

-

-

4,5

4

Торф

QІІІ-QIV

-

1,6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Лес

QІІ-QІІІ

10,5

-

-

8,4

-

-

-

-

4,2

8,6

4,5

-

6

Супісок гумусований

QІІ

3,3

-

-

5,4

6,2

5,6

1,2

0,8

1,8

2,5

2,1

-

7

Суглинок

QІ

4,6

0,9

1,5

-

-

1,6

-

1,9

2,4

8,5

0,5

2,7

8

Пісок мілкий

N2

8,4

10,5

6,6

2,1

-

4,3

12,5

8,2

2,6

4,0

4,0

8,3

9

Гравій

N1

1,5

-

-

1,3

-

-

-

-

-

-

2,9

-

10

Пісок крупний

P2

-

11,1

-

5,7

-

-

7,2

-

5,2

-

8,8

7,2

11

Крейда

K2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Вапняк

K1

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

-

-

-

13

Глина

I3

-

-

10,2

3,1

6,1

2,8

5,0

10,7

5,0

-

-

2,5

14

Каолін

P2

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

3,0

6,3

-

15

Жорства

D1

-

-

-

0,3

4,3

4,0

-

-

-

-

-

-

16

Мергель

S2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,2

3,0

4,0

17

Граніт

PR

-

-

7,7

-

5,7

10,0

-

-

1,8

-

-

-

 

Абсолютна відмітка РГВ, м

 

Абсолютна відмітка гирла свердловини, м

 

Абсолютна відмітка вибою, м

146,8

146,8

145,7

136,2

149,1

149,6

150,1

150,3

155,0

146,0

154,5

149,7

155,5

153,6

152,2

154,3

157,7

154,8

153,0

158,8

160,4

159,0

155,6

158,7

125,6

123,6

124,8

124,3

132,0

124,8

123,0

128,8

130,4

129,0

123

128,7

 


Перелік питань на екзамен

 

 1. Формування Землі та її будова.
 2. Фізичні властивості і класифікаця мінералів.
 3. Форми мінералів та їх розповсюдження.
 4. Структура і текстура гірських порід.
 5. Мінералогічний та хімічний склад гірських порід.
 6. Особливості та види магматичних гірських порід.
 7. Особливості та види осадових гірських порід.
 8. Особливості та види метаморфічних гірських порід.
 9.  Загальна характеристика екзогенних і ендогенних процесів.
 10.  Явища магматизму і вулканізму.
 11.  Вивітрювання та його продукти.
 12.  Явище метаморфізму.
 13.  Геологічна діяльність вітру, підземних вод, озер, боліт.
 14.  Річкова ерозія. Геологічна діяльність морів та океанів.
 15.  Просадочні явища. Ерозія, суфозія, карст, зсуви.
 16.  Тектонічні процеси, рухи земної кори.
 17.  Платформи, геосинклиналі.
 18.  Землетруси, їх фізична природа, сила та енергія.
 19.  Вода в земній корі. Види води в гірських породах.
 20.  Класифікація і характеристика підземних вод.
 21.  Режими підземних вод. Рух підземних вод.
 22.  Типи корисних копалин та утворення їх родовищ.
 23.  Генетична класифікація корисних копалин, їх запаси.
 24.  Корисні копалини України.
 25.  Основні геологічні структури України.
 26.  Походження, вік, динаміка рельєфу.
 27.  Чинники формування рельєфу.
 28.  Форми рельєфу.
 29.  Час в геології. Методи відносної та абсолютної геохронології.
 30.  Методи визначення віку в геології.
 31.  Геохронологічна та стратиграфічна шкали.

 

Перелік рекомендованої літератури

 

 1. Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія: Підручник / Й. М. Свинко. – К. : Либідь, 2003. – 480 с.
 2. Інженерна геологія. Ч. ІІ / [І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович]. – Вінниця : ВДТУ, 1997. – 120 с.
 3. Инженерно-геологические изыскания: Справочное пособие / [Н. Ф. Арипов, Е. С. Карлышев, Л. А. Молоков, В. А. Парфинович]. – М. : Недра, 1989. – 288 с.
 4. Ершов В. В., Новиков А. А., Попова Г. Б. Основы геологии / В. В. Ершов, А. А. Новиков, Г. Б. Попова. – М. : Недра, 1986. – 310 с.
 5. Сивий М. Я., Свинко Й. М. Геологія. Практикум / М. Я. Сивий. – К. : Либідь, 2006. – 248 с.
 6. Методические указания к лабораторным работам по инженерной геологии / [И. И. Ваганов, Н. Н. Попович]. – Винница : ВПИ, 1990. – 52 с.
 7. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии / [В. Н. Павлинов, А. Е. Михайлов, Д. С. Кизевальтер и др.]. – М. : Недра, 1983. – 160 с.
 8. Фисуненко О. П., Пичугин Б. В. Практикум по геологии / О. П. Фисуненко. – М. : Просвещение, 1985. – 112 с.
 9. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології / За ред. О. М. Маринича. – К. : Вища школа, 2005. – 495 с.
 10. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые / [Е. Ф. Шнюков, А. В. Чекунов, О. С. Вялов и др.]. – К. : Наук. думка, 1986. – 184 с.
 11. Шуман В. Мир камня. Т. 1. Горные породы и минералы / В. Шуман; пер. с нем. – М. : Мир, 1986. – 215 с.
 12. Историческая геология с основами палеонтологии / [Е. В. Владимирская, А. Х. Кагарманов, Н. Я. Спасский и др.]. – Л. : Недра, 1985. – 423 с.
 13. Україна. Навчальний атлас / За заг. ред. Зузука Ф. В. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2008. – 96 с.

 

Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Геологія з основами геоморфології” для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Кількість сторінок: 
8
Формат: 
doc
Розмір: 
155 kb