Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія. ЛІТЕРАТУРА

Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія / В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, О.Г. Яворська, В.В. Черній, С. М. Кватернюк, П.М. Турчик, Р.В.Петрук, Д.В. Мацюк, І.В. Васильківський, В.А. Іщенко/ Під ред. д.т.н., проф.Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця,  2007. – 160 с.

  

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗДІЛ ІІ ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
РОЗДІЛ ІІІ ПРАВОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА СТРУКТУРА
РОЗДІЛ IV ОБ’ЄМ НАКОПИЧЕНИХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ V ДЖЕРЕЛА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІ ХАРАКТЕРИСТИКА (СТРУКТУРА ТА МОРФОЛОГІЯ) ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІ УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІІ ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ ЗА ЗБІР, ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ ІX СИСТЕМА ЗБИРАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ X ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ XІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
РОЗДІЛ XІІ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЇЇ УЧАСТЬ В ПРОЦЕСІ ЗБОРУ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Перелік громадських організацій природоохоронного спрямування Вінниччини

 

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрук В.Г., Мудрак О.В. Зведений звіт про стан організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці та Вінницькій області. – Вінниця, 2006. – 64 с.
 • Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике и учет факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов. МГЭИК, 2005.
 • Ануфриенко А. Чтобы город стал чистым, уютным, красивым. Техника, оборудование, материалы на выставке «Муниципальное хозяйство 2005»// Снабженец, №46, 2005.
 • Николаева Е. Полимеры: переработка вторична. // The Chemical Journal, апрель, 2003.
 • Харазян А., Арутюнян Д. Проект по утилизации биогаза на Нубарашенской свалке твердых бытовых отходов.  Минск, 27-28 октября 2005.
 • GEO: Global Environment Outlook 3. Глобальная экологическая перспектива: прошлое, настоящее и перспективы на будущее, ЮНЕП, 2002.
 • Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Робочий документ: Оцінка сценаріїв розвитку. – Серпень 2004.
 • Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Стратегія та План дій. – Грудень 2004.
 • Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Керівництво з впровадження стратегії – том 1. – Грудень 2004.
 • Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Керівництво з впровадження стратегії – том 2. Проекти Спільного впровадження з полігонного газу – Грудень 2004.
 • Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Керівництво з впровадження стратегії – том 2. Наближення до ЄС – Грудень 2004.
 • Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Звіт про існуючу ситуацію в секторі та стратегічні питання. – Квітень 2004.
 • Громова А. Одноразовая упаковка: дорого, да мило // The Chemical Journal, Февраль, 2003.
 • Руководство по составлению программы отходного хозяйства. Sihtasutus REC Estonia, 2003.
 • Бюстрем Й., Ефимова Т. Комплексный подход к обращению с отходами. // Экология производства, №5, 2005.
 • Стигер В. Энергия из отходов // АББ Ревю, №4, 2004.
 • Мюррей Р. Цель – Zero Waste. (Перев. с англ.). – М.: ОМННО. «Совет Гринпис», 2004.–232 с.
 • Закон України "Про відходи": За станом на 5 травня 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 35с.
 • Закон України про упаковку та відходи упаковки: Проект. –
   2001. – 23с.
 • Малишко М. І. Основи законодавства про відходи / Українська наукова асоціація; Національний аграрний ун-т. – К. : НАУ, 2002. – 36с.
 • ДСТУ 3911-99 ; ГОСТ 17.9.0.1-99. Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи: Загальні вимоги Охрана природы. Обращение с отходами. Выявление отходов и представление информационных данных об отходах: Общие требования. – Введ. 2001-01-01.- Офіц. вид. – К. : Держстандарт України, 2000. –III, 6с.
 • Бабаев В.Н., Горох Н. П., Коваленко Ю. Л., Коринько И. В., Науменко А. С. Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: Учеб. пособие для студ. спец. "Водоснабжение и водоотведение", "Экология и охрана окружающей среды" / Харьковская национальная академия городского хозяйства / В.Н. Бабаев (общ.ред.). – Х. : ХНАГХ, 2004. – 375с.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915 “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини”.Державні будівельні норми України “Полігони твердих побутових відходів” ДБН В.2.4-2-2005.
 • Програма охорони навколишнього природного середовища на період 2003-2005 роки м. Вінниці.
 • Програма створення системи збору, переробки та транспортування сміття (твердих побутових відходів) в м.Вінниці та Вінницькому районі.
 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради, 1997, №24, ст.170.
 • Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", №1264-XII від 25 червня 1991 року.
 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", №4004-XII від 24 лютого 1994 року
 • Закон України "Про благоустрій населених пунктів", № 2807-IV від 6 вересня 2005 року
 • Програма поводження з твердими побутовими відходами, постанова Кабінету Міністрів України № 265 від 4 березня 2004 р.
 • Впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини, постанова Кабінету Міністрів України № 915 від 26 липня 2001 р.
 • Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, постанова Кабінету Міністрів України № 2034 від 1 листопада 1999 р.
 • Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, постанова Кабміну України № 1360 від 31 серпня 1998 р.
 • Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів, постанова Кабінету Міністрів України № 1217 від 3 серпня 1998 р.
 • Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, постанова Кабінету Міністрів України № 1218 від 3 серпня 1998 р.
 • Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг, постанова Кабінету Міністрів України № 481 від 16 червня 2005 р.
 • Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, постанова Кабінету Міністрів України № 560 від 12 липня 2005 р.
 • Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, постанова Кабінету Міністрів України № 631 від 21 липня 2005 р.
 • Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.06 №1010.
 • Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.06 №826.
 • Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях ЖКГ, наказ Держбуду України № 47 від 06. 03. 2002 р.
 • Методичні рекомендації щодо розрахунків економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, наказ Держбуду України від 29.03.1999 р. № 78.
 • Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України, наказ Мінбуду України від 10.01.06 №7.
 • Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою, ГКН 04.00.019- 2004, наказ Держжитлокомунгоспу України № 154 від 23 вересня 2003р.
 • Правила надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, наказ Держбуду України № 54 від 21.03.2000.
 • Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, наказ Мінприроди № 162/379 від 19.07.99.
 • Державні будівельні норми України. Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування. ДБН В.2.4-2-2005.
 • Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів, наказ Мінбуду України від 10.01.06 №4.
 • Рекомендації з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів, наказ Мінбуду України від 10.01.06 №5.
 • Санітарно-технічний паспорт полігону твердих побутових відходів, наказ Мінбуду України від 10.01.06 №3.
 • Р 204 України 003-96, Рекомендації з організації збирання, транспортування та знешкодження твердого побутового сміття, наказ Держжитлокомунгоспу України № 58 від 09.07.96р.
 • Правила прибирання та утримання територій населених пунктів України, наказ Держжитлокомунгоспу України від 16.01.96р.
 • Рекомендації по збиранню і вивезенню харчових відходів Р 204 України 239-92.
 • Типові норми часу на роботі з механізованого прибирання та санітарного очищення населених пунктів, наказ Держжитлокомунгоспу України № 71 від 12.09.97р.
 • СанПиН 42-128-4690-88, Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Наказ МОЗ Украины № 4690-88 от 05.08.88г.
 • Рекомендації щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, наказ Мінбуду України від 10.01.06 №2.
 • ДНАОП-90.00-1.05-2000, Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів, наказ Мінпраці № 268 від 06.10.2000р.
 • Рекомендації із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів, наказ Мінбуду України від 10.01.06 №6
 • Методические рекомендации по внедрению системы двухэтапного вывоза твердых бытовых отходов в городах УССР, РД 204 УССР 194-86.
 • Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, наказ Мінбуду України від 10.01.06 №8.
 • UNEP-IETC, Міжнародний посібник з екологічно прийнятних технологій у поводженні з твердими побутовими відходами. Технічне видання, серія №6. Осака/Шіга: Міжнародний центр екологічних технологій UNEP, 1996р.
 • Наказ Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України від 10.01.06 №8.
 • Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86.
 • Раздельный сбор: факторы успеха. Пособие по организации кампании по внедрению раздельного сбора отходов. Донецк. – 2004. – 40 с.
 • Твердые бытовые отходы. Проблемы и решения. Технологии, оборудование / А.М.Касимов, В.Т.Семенов, А.М.Коваленко, А.М.Александров. – Харьков, ХНАГХ, 2006. – 301 с.
 • Твердые промышленные и бытовые отходы, их свойства и переработка / А.А.Дрейер, А.Н.Сачков, К.С.Никольский и др. – М.:Эколайн, 2004. – 156 с.
 • Черп О.М., Виниченко В.Н. Проблема твердых бытовых отходов: комплексный подход. – М.: Эколайн, 1996. - 48 с.
 • http://www.ukrwaste.com.ua
 • http://www.grida.no
 • http://www.cowi.dk
 • http://www.menr.gov.ua

  

Оцінка: 
0
No votes yet