ІІ Спеціалізована виставка «ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» 4-7 листопада 2014 р.

ІІ Спеціалізована виставка «ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» 4-7 листопада 2014 р.

З 4-7 листопада 2014 на території Міжнародного виставкового центру відбудеться ІІ Спеціалізована виставка «Екологія підприємства».

Організатори:
- Міністерство екології та природних ресурсів України
- ТОВ «Міжнародний виставковий центр»

Основна мета виставки: впровадження новітніх науково - технічних природоохоронних досягнень на виробництві з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища.

Запрошуємо промислові та комерційні підприємства різних сфер діяльності поділитися своїми досягненнями та представити продукцію, відповідну таким тематичними напрямками:
- екологічний моніторинг та методики оцінки забруднення навколишнього природного середовища;
- системи очищення промислових викидів у повітря;
- поводження з твердими промисловими відходами та їх утилізація (технології, техніка та обладнання);
- методи очищення та відновлення грунтів;
- технології звукоізоляції, боротьба з шумом;
- електромагнітні та радіаційні випромінювання;
- поводження з токсичними і радіологічними відходами;
- екологічно безпечні технології та виробництва.

У рамках виставки передбачено проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» присвячених актуальним правовим, технічним та фінансовим питань екологічної обстановки в Україні, міжнародному досвіду і співробітництва, а також перспективам розвитку технологій, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища.

Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект, 15, станція метро „Лівобережна”

Контакти:
ТОВ "Міжнародний виставковий центр"
тел.: (044) 201-11-54, 201-11-62
e-mail: ecology@iec-expo.com.ua

 

ІІ Специализированная выставка «ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» 4-7 ноября 2014 г.

С 4-7 ноября 2014 года на территории Международного выставочного центра состоится ІІ Специализированная выставка «Экология предприятия»

Организаторы:
- Министерство экологии и природных ресурсов Украины
- ООО «Международный выставочный центр»

Основная цель выставки: внедрение новейших научно – технических природоохранных достижений на производстве с целью обеспечения экологической безопасности окружающей природной среды.

Приглашаем промышленные и коммерческие предприятия различных сфер деятельности поделиться своими достижениями и представить продукцию, соответствующую следующим тематическим направлениям:
- экологический мониторинг и методики оценки загрязнения окружающей природной среды;
- системы очистки промышленных выбросов в воздух;
- обращение с твердыми промышленными отходами и их утилизация (технологии, техника и оборудование);
- методы очистки и восстановления грунтов;
- технологии звукоизоляции, борьба с шумом;
- электромагнитные и радиационные излучения;
- обращение с токсичными и радиологическими отходами;
- экологически безопасные технологии и производства.

В рамках выставки предусмотрено проведение конференций, семинаров, «круглых столов» посвященных актуальным правовым, техническим и финансовым вопросам экологической обстановки в Украине, международному опыту и сотрудничеству, а также перспективам развития технологий, связанных с охраной окружающей природной среды.

Место проведения:
Украина, г. Киев, Международный выставочный центр,
Броварской проспект, 15, станция метро „Левобережная”

Контакты:
ООО "Международный выставочный центр"
тел.: (044) 201-11-54, 201-11-62
e-mail: ecology@iec-expo.com.ua

ІІ Trade Fair «INDUSTRIAL ECOLOGY» 4-7 November 2014

From 4-7 November 2014 at the International Exhibition Center will held II Trade Fair "Industrial Ecology".

Organizers:
- Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine
- International Exhibition Centre

The main purpose of the exhibition: introduction of the latest scientific and technical achievements in the production environment to ensure the environmental safety of natural environment.
We invite industrial and commercial enterprises in different fields to share their achievements and present products relevant to the following subject areas:
- environmental monitoring and assessment of environmental pollution;
- industrial air purification;
- waste and recycling of industrial solid (technology, machinery and equipment);
- methods for decontamination and remediation of soil;
- technology of sound insulation and noise;
- electromagnetic and radiation emissions;
- treatment of toxic and radiological waste;
- environmentally technologies and production.

The exhibition included conferences, seminars, and round tables on topical legal, technical and financial issues of the environmental situation in Ukraine, international experience and cooperation, as well as the prospects for the development of technologies relating to protection of the natural environment.

Exhibition Venue:
International Exhibition Centre:
Ukraine, Kyiv, Brovarsky Ave, 15, “Livoberezhna” underground station

Contacts:
International Exhibition Centre Ltd
tel.: + 38 (044) 201-11-54, 201-11-62
e-mail: ecology@iec-expo.com.ua

 
Оцінка: 
0
No votes yet