Дев'ята міжнародна конференція «Енергія з біомаси». День перший.

Розвиток відновлюваних джерел енергії вже давно став пріоритетним у більшості країн Європи, та й усього світу. При цьому біоенергетика - енергія з біомаси - є однією з найбільш перспективних, особливо в країнах з великим агропотенціалом. І Україна - не виняток. Про це вчора в Києві говорили на відкритті Дев'ятої міжнародної конференції «Енергія з біомаси», організованої Біоенергетичною асоціацією України, Інститутом технічної теплофізики НАН України та НТЦ «Біомаса». У заході взяли участь 170 фахівців з 10 країн світу.

Економічний потенціал біомаси в Україні, за даними НТЦ « Біомаса», складає понад 30 млн. т. у.п. на рік, що може забезпечити до 15 % енергетичних потреб держави. Реалізація потенціалу може призвести до заміщення близько 6 млрд. м3 природного газу на рік вже до 2020 року, скорочення викидів СО2 на 13 млн. т. і створення близько 20 тис. робочих місць. Сьогодні, за даними організаторів, для виробництва енергії в Україні використовується 2,2 млн. т. у. т. біомаси на рік, що становить 1,2 % загального енергетичного виробництва. У країні є 10 об'єктів електрогенерації з біомаси та біопалива: 5 проектів мають «зелений» тариф, 5 – його не отримали, оскільки введені в експлуатацію до квітня 2012 року.

До факторів, які сприяють розвитку біоенергетики в Україні, варто віднести дію «зеленого» тарифу на електроенергію, вироблену з біомаси ( мін. 12,39 євроцентів / кВт * год), продовження зростання цін на природний газ, прийняті Україною зобов'язання в рамках Договору про Енергетичне Співтовариство довести частку ВДЕ в енергобалансі до 11% в структурі валового кінцевого енергоспоживання .

Перший день конференції підняв також питання недовикористання потенціалу. Так, голова конференції Георгій Гелетуха (Біоенергетична асоціація України, Інститут технічної теплофізики НАН України) розповів: «Частка біомаси у валовому кінцевому енергоспоживанні в 2010 році в середньому по Європі становила 8%, в Україні - лише 1,78%. При цьому, Україна має 5 млн. га вільних земель, з яких можна отримати 13 млн. т умовного палива без конкуренції з продуктами харчування. І незважаючи на сприятливі умови для розвитку біоенергетики в Україні, існує ряд бар'єрів, які гальмують її темпи зростання. Зняти їх міг би законопроект 2946 (26.04.2013), але шанси на його ухвалення поки оцінити складно». На тлі продовжується практика субсидування внутрішніх цін на природний газ для населення та ЖКГ, що робить не конкурентноздатним виробництво теплової енергії з біомаси в цих секторах. Також негативним чином на розвитку галузі позначається мала частка біоенергетики, відведена Енергетичною стратегією до 2030 р.

Заступник голови конференції Кейс Квант (NL Agency, Нідерланди) зазначає: «Україні необхідно спільне бачення і стратегія розвитку з урахуванням актуальних тенденцій. Потенціал сільськогосподарської галузі в Україні дійсно  вражає, тому я вірю, що біомаса стане важливим відновлюваним ресурсом в Україні на благо екології та населенню».

Готовність надавати підтримку розвитку галузі висловив також Григорович Олександр Іванович, Директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики і продовольства. «Сьогодні Україна переживає важливий історичний момент, і важливо, щоб він відкрив нові можливості для ефективного розвитку відновлюваної енергетики. Ми зі свого боку докладемо максимум зусиль для сприяння розвитку галузі», - сказав Григорович.

Перші успіхи в розвитку ВДЕ Україна вже зробила: по всій країні будуються вітрові та сонячні електростанції та інші об'єкти ВДЕ. Із введенням "зеленого" тарифу для населення очікується бум у розвитку приватного сектора. Про досягнення Німеччини, де основним двигуном АЕ стало саме населення, розповів ще один спікер конференції - Андрій Станев (Спеціальне агентство з відновлюваних ресурсів, Німеччина): «Німеччина відмовилася від атомних електростанцій ще 3 роки тому, в секторі ВДЕ створено понад 300 тис. робочих місць, з них 100 тис. - в біоенергетиці, кількість викидів парникових газів за рахунок ВДЕ скорочено на 146 млн. т. З 1990 до 2012 р. використання біомаси збільшилося в 40 разів». Очевидно, що Україна сьогодні поки не готова до 100% відмови від атомної енергетики, але довгострокова стратегія може дозволити створити оптимальний баланс між традиційними і альтернативними джерелами енергії. І без такої стратегії енергетична незалежність держави та екологічне майбутнє нашої країни не представляються можливими. .

АВЕ «Альтернатива», інформаційний партнер Дев'ятої міжнародної конференції «Енергія з біомаси»

Девятая международная конференция «Энергия из биомассы». День первый.

Развитие возобновляемых источников энергии уже давно стало приоритетным в большинстве стран Европы, да и всего мира. При этом биоэнергетика – энергия из биомассы – является одной из наиболее перспективных, особенно в странах с большим агропотенциалом. И Украина – не исключение. Об этом сегодня в Киеве говорили на открытии Девятой международной конференции «Энергия из биомассы», организованной Биоэнергетической ассоциацией Украины, Институтом технической теплофизики НАН Украины и НТЦ «Биомасса». В мероприятии приняло участие 170 специалистов из 10 стран мира.

Экономический потенциал биомассы в Украине, по данным НТЦ «Биомасса», составляет более 30 млн. т. у.т. в год, что может обеспечить до 15% энергетических потребностей государства. Реализация потенциала может привести к замещению около 6 млрд. м3 природного газа в год уже до 2020 года, сокращению выбросов СО2 на 13 млн. т. и созданию около 20 тыс. рабочих мест. Сегодня, по данным организаторов, для производства энергии в Украине используется 2,2 млн. т. у. т. биомассы в год, что составляет 1,2 % общего энергетического производства. В стране есть 10 объектов электрогенерации из биомассы и биотоплива: 5 проектов имеют «зеленый» тариф, 5 – не получили, потому как введены в эксплуатацию до апреля 2012 года.

К факторам, которые содействуют развитию биоэнергетики в Украине, стоит отнести действие «зеленого» тарифа на электроэнергию, выработанную из биомассы (мин. 12,39 евроцентов/кВт*час), продолжение роста цен на природный газ, принятые Украиной обязательства в рамках Договора об Энергетическом Сообществе довести долю ВИЭ в энергобалансе до 11% в структуре валового конечного энергопотребления.

Первый день конференции поднял также вопрос недоиспользования потенциала. Так, председатель конференции Георгий Гелетуха (Биоэнергетическая ассоциация Украины, Институт технической теплофизики НАН Украины) рассказал: «Доля биомассы в валовом конечном энергопотреблении в 2010 году в среднем по Европе составляла 8%, в Украине – лишь 1,78%. При этом Украина имеет 5 млн. га свободных земель, из которых можно получить 13 млн. т условного топлива без конкуренции с продуктами питания. И не смотря на благоприятные условия для развития биоэнергетики в Украине, существует ряд барьеров, которые тормозят ее темпы роста. Снять их мог бы законопроект 2946 (26.04.2013), но шансы на его принятие пока оценить сложно». На фоне продолжается практика субсидирования внутренних цен на природный газ для населения и ЖКХ, что делает не конкурентно способным производство тепловой энергии из биомассы в этих секторах. Также негативным образом на развитии отрасли сказывается малая доля биоэнергетики, отведенная Энергетической стратегии до 2030 г.

Заместитель председателя конференции Кейс Квант (NL Agency, Нидерланды) отмечает: «Украине необходимо общее виденье и стратегия развития с учетом актуальных тенденций. Потенциал сельськохозяйственной отрасли в Украине, действительно, впечатляет, поэтому я верю, что биомасса станет важным возобновляемым ресурсом в Украине во благо экологии и населению».

Готовность оказывать поддержку развитию отрасли высказал также Григорович Александр Иванович, Директор Департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения Министерства аграрной политики и продовольствия. «Сегодня Украина переживает важный исторический момент, и важно, чтобы он открыл новые возможности для эффективного развития возобновляемой энергетики. Мы со своей стороны приложим максимум усилий для содействия развитию отрасли», - сказал г-дин Григорович.

Первые успехи в развитии ВИЭ Украина уже сделала: по всей стране строятся ветровые и солнечные электростанции и другие объекты ВИЭ. С введением «зеленого» тарифа для населения ожидается бум в развитии частного сектора. О достижениях Германии, где основным двигателем АЭ стало именно население, рассказал еще один спикер конференции - Андрей Станев (Специальное агентство по возобновляемым ресурсам, Германия): «Германия отказалась от атомных электростанций еще 3 года назад, в секторе ВИЭ создано более 300 тыс. рабочих мест, из них 100 тыс. – в биоэнергетике, количество выбросов парниковых газов за счет ВИЭ сокращено на 146 млн. т. С 1990 до 2012 г. использование биомассы увеличилось в 40 раз». Очевидно, что Украина сегодня пока не готова к 100% отказу от атомной энергетики, но долгосрочная стратегия может позволить создать оптимальный баланс между традиционными и альтернативными источниками энергии. И без такой стратегии энергетическая независимость государства и экологическое будущее нашей страны не представляются возможными.

АВЭ «Альтернатива», информационный партнер Девятой международной конференции «Энергия из биомассы»
 

Оцінка: 
0
No votes yet