Аналіз якості питної води м.Вінниці за даними СЕС

В Україні існує проблема нестачі якісної питної води. Це пов’язано із забрудненням основних джерел водопостачання внаслідок інтенсивного розвитку промисловості та сільського господарства. Проблема забезпечення якісною питною водою населення назріла для всіх регіонів країни, особливо сільської місцевості, внаслідок недосконалої системи водопостачання, і з кожним роком ускладнюється [1].

Все більшу увагу дослідники приділяють даним про негативне медико-екологічне значення хімічного забруднення підземних вод. Ряд досліджень присвячений виявленню впливу на здоров’я людей підземних вод, забруднених токсичними речовинами неорганічної й органічної природи, що надходять із сміттєзвалищ промислових відходів.

 

 

Якщо не будуть вжиті комплексні активні заходи щодо припинення подальшого забруднення джерел централізованого водопостачання, покращення ситуації в галузі житлово-комунального господарства і розв’язання цілої низки проблем з раціонального використання водних ресурсів та підвищення якості питної води, існує реальна загроза глобальної водної кризи.

З метою оздоровлення природних джерел водопостачання для повноцінного задоволення населення країни і його економіки високоякісною питною водою та раціонального використання водних ресурсів необхідно розробити в Міністерстві житлово-комунального господарства системну на тривалу перспективу програму, яка б мала державне забезпечення і була під постійним контролем влади.

Серед першочергових заходів потрібно негайно припинити скид у природні водойми неочищених стічних вод. Винуватців потрібно карати прогресуючими штрафами та іншими жорстокими санкціями. Слід запровадити в усій країні облік споживання питної води з установкою лічильників у кожного споживача. В терміновому порядку необхідно розробити і впровадити державний стандарт України на питну воду, де доцільно передбачити декілька сортів питної води залежно від її якості [2].

Слід розробити і впровадити нові більш прогресивні технології водопідготовки питної води. Особливу увагу звернути на забезпечення високоякісною питною водою населення в сільській місцевості.

У містах і селищах міського типу доцільно організовувати моніторингові пости спостереження за станом повітряного басейну і джерел водопостачання. Для цього необхідно знати основні характеристики води і гранично допустимі концентрації шкідливих речовин, щоб своєчасно прослідкувати їх зміну і вжити необхідні заходи.

Склад підземних вод визначається не тільки присутністю в них значної кількості хімічних елементів, але й різноманітним вмістом кожного з них а також різновидом розчинних форм кожного елементу. В підземній воді завжди наявні різноманітні іони багатьох хімічних елементів, їх розчинні і газоподібні молекули, природні і штучні ізотопи, складні органічні сполуки, які утворюють унікальний клас розчинних сполук, багато живих і мертвих мікроорганізмів, механічні і колоїдні сполуки різного складу, складні органо-мінеральні і інші комплекси тощо. Різне співвідношення цих сполук разом з кількісною зміною вмісту кожного з елементів зумовлюють велику кількість гідрогеохімічних типів підземних вод.

Для визначення рівня забруднення підземних вод на постах досліджують такі сполучення та параметри: карбонати, гідрокарбонати, сульфати, хлориди, кальцій, магній, натрій, нітрити, нітрати, аміак, фосфати, водневий показник (рН), загальна мінералізація та жорсткість. Відбір проб води та визначення показників здійснюється згідно з методиками. При цьому для перевірки приналежності максимальних і мінімальних значень кожної вибірки використовується критерій Греббса [3].

По закінченню робіт підводять підсумки, визначають ступінь забруднення води і можливі методи усунення проблем. Перевищення дозволених концентрацій кожного з елементів має свої причини і призводить до певних наслідків. Наприклад, підвищений вміст нітратів у водах формується в результаті техногенної діяльності. Тобто, є наслідком проникнення у водоносні шари мінеральних і органічних добрив, стоків від місць складування твердих відходів, рідких стоків.

Для проведення аналізу якості питної води м. Вінниці було отримано данні результатів вимірювання якості колодязної води м. Вінниця за 2010 рік.

Було поставлено основні дві задачі: проаналізувати загальний рівень колодязної (питної) води м. Вінниця та виявити найбільш забрудненні (небезпечні) місця для споживання питної води.

Для проведення аналізу якості питної води м. Вінниці за даними СЕС усю інформацію було оброблено в пакеті MS Excel. Було вирішено, що аналіз проводити по таким основним показникам, як-от: хлориди та група азоту (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний). Результати аналізу представлено на рис. 1 – 4.


Рис. 1. Забруднення питної води м. Вінниці хлоридами

 


Рис. 2. Забруднення питної води м. Вінниці азотом амонійним


Рис. 3. Забруднення питної води м. Вінниці азотом нітритним


Рис. 4. Забруднення питної води м. Вінниці азотом нітратним

Як видно із рис. 1-4, перевищень по хлоридам та азоту нітритного практично немає. Частіше зустрічаються перевищення по азоту амонійному, а по азоту нітратному – певне перевищення рівня ГДК.

Якщо порівняти сезонність забруднення питної води, то можна побачити наступні дані (рис. 5).

На основі аналізу даних на рис. 5 було зроблено наступні висновки:

  • перевищення ГДК хлоридів особливо часто зустрічається у лютому;
  • перевищення ГДК по азоту амонійному – у березні і серпні;
  • перевищення ГДК азоту нітратів – відсутнє лише у березні; найбільше – у липні та листопаді;
  • перевищення ГДК азоту нітритів – не спостерігається.


Рис. 5. Кількість перевищень рівня ГДК у питній воді м. Вінниця протягом року

Висновки
В даній роботі проведено аналіз якості питної води м. Вінниці за даними СЕС.

Найкращий спосіб поліпшення якості питної води – перехід на централізоване водопостачання із сучасним (оновленим) водогоном. Саме таким способом можна підтримувати стан питної води на належному рівні. Адже, централізоване водопостачання задовольняє потреби людини у питній воді нормативної якості, здійснює водовідведення з очищенням стічних вод відповідно до обов'язкових для усіх суб'єктів господарювання встановлених в установленому законом порядку нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Лавренчук І. М. Стан питного водопостачання, нормування, контролю якості питної води // Мат. наук. - практ. конф.Міжнародного Водного форуму “Аква Україна-2003”. - Київ, 2003.
  2. Козак Ф. Рішення забезпечення якісною питною водою // Мат. наук. - практ. конф.Міжнародного Водного форуму “Аква Україна-2004”. - Київ, 2004.
  3. Шестопалов В., Лялько В., Гудзенко В. та ін. Підземні води як стратегічний ресурс // Вісник національної академії наук України, 2005. - №5.

УДК 504.06
Ящолт А.Р. Аналіз якості питної води м.Вінниці за даними СЕС [Електронний ресурс]  / [Ящолт А.Р., Цимбалюк В.А.] // Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Том.1. – С.148–150. Режим доступу: http://eco.com.ua/

Скачати в форматі pdf:

 

Скачати презентацію у форматі pdf

Оцінка: 
0
No votes yet