Матеріали екологічних конференцій

сортувати за наростанням
Якість життя на шляху реалізації концепції сталого розвитку українського суспільства
Ядерно-фізичний моніторинг показників екологічних стану мулової грязі озера Кунігунда
Эпизоотическая значимость экологических регионов Украины по сибирской язве
Электрохимический метод регенерации сернокислых отходов отработанных аккумуляторных батарей
Эколого-гидрохимические исследования поверхностной морской воды в районах разработки газовых месторождений на украинском шельфе Черного моря
Эколого-геологическая характеристика донных осадков прибрежной зоны Одесского региона
Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля
Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы
Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы
Экологический аудит в системе подготовки студентов-магистров по специальности “Экология и охрана окружающей среды” в Таврическом национальном университете им. Вернадского
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Экологические и экономические проблемы земледелия
Экологические аспекты выщелачивания благородных металлов из рудных концентратов
Экологически чистые технологии фосфорных удобрений
Экологически чистое альтернативное топливо для дизелей
Экологически чистая ресурсосберегающая гальваника
Экологическая безопасность хранилищ с радиоактивными отходами
Шляхи підвищення рівня екологічної свідомості громадян за допомогою соціальних мереж інтернет
Шляхи використання магнітного поля в системах зворотного водопостачання
Чисельне моделювання струменя відпрацьованих газів від турбореактивного авіаційного двигуна за програмою Fluent 6.3
Чи загрожує глобальне потепління клімату України?
Чи є прогрес у природоохоронному фінансуванні в Україні?
Через ресурсо- та енергозбереження до сталого розвитку суспільства
Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції як відображення глобальної геодинаміки
Фото-автокаталітичне окиснення пропан-бутанової фракції в метанол
Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки
Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки
Формы использования природной энергии
Формування технологій екологічно безпечного використання сільськогосподарських територій
Формування системи вимірів цілісної моделі сталого економічного, соціального і екологічного розвитку
Формування полісульфонових мембран та їх поверхневе модифікування катіонними біанкерними сполуками для очищення води
Формування оптимальних співвідношень земельних угідь як основа сталого природокористування
Формування екологічної культури вчителя
Формування екобезпечного рівня процесів розробки техногенних родовищ при створенні екомережі Донецького регіону
Формування гідрохімічних показників у штучних озерах (на прикладі Яворівського озера)
Флуоресцентний аналіз рослин у стресових умовах
Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул
Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул
Фітомоніторинг урбанізованого середовища (на прикладі м. Черкаси)
Філософські аспекти людини і природи в літературі та роль художнього слова в екологічному вихованні сучасного суспільства
Фізичний метод очистки промислових пилогазових сумішей із застосуванням вітротурбіни
Фізична суть появи «бабиного літа» та «хрещенських морозів» як явищ природи
Фізико-хімічні закономірності і технології очищення відхідних газів від оксидів сульфуру
Участь громадськості у ефективному поводженні з твердими побутовими відходами
Утилизация отходов – соапстоков при производстве биодизеля
Утилизация металлургических шлаков в качестве технических материалов
Утилізація промислових відходів у захисних композиціях
Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення
Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів
Утилізація дренажних вод полігонів твердих побутових відходів
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з одержанням цільового продукту
Утилізація багатокомпонентних водно-сольових систем – відходів переробки калійних руд Прикарпаття
Утворення відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області
Усовершенствованная модель устройства для измерения параметров электролитов
Урахування небезпечних сучасних геологічних процесів при визначенні меж лікувальних пляжів у регіоні північно-західного Причорномор’я
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Управління побудовою еколого-економічного підгрунтя активної соціальної політики
Управління екологічною безпекою роботи біоставків на прикладі атомної електростанції
Управління екологічним станом ґрунтового покриву м. Харкова
Универсальная математическая модель “Яйцо безопасности”
Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води, ґрунту
Улучшение смазывающих свойств этанольных моторных топлив
Улучшение достоверности хроматографической идентификации органических загрязнителей природных сред
Українські дисперсні мінерали в процесах очищення стічних вод
Удосконалення управління відходами виробництва та споживання у контексті впровадження в Україні засад сталого розвитку
Удосконалення методики оцінки екологічного cтану басейнів малих річок
Удосконалення конструктивного оформлення процесу очищення промислових нафтовмісних стічних вод
Удаление ионов тяжёлых металлов из сточных вод флотоэкстракцией
Трансгенні рослини і проблема біобезпеки
Токсикологічний стан грунтів урботериторій
Типологія річок західної Грузії
Технология фотокаталитического обезвреживания пестицидов
Технология быстрого и масштабного распыления сорбентов для ликвидации разливов нефти на водоемах
Технологии ликвидации экологических последствий транспортных аварий с опасными грузами
Технологія утилізації тканих матеріалів шляхом утворення композиційних полімерних матеріалів
Технологія переробки платиновмісного шламу виробництва нітратної кислоти
Технології утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв
Техногенно-экологическая безопасность наземного транспорта: современное состояние и перспективы
Тероризм ХХІ століття – реальна загроза техногенно-екологічній безпеці
Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття
Теоретичні основи застосування екологічно безпечних добрив пролонгованої дії, капсульованих плівкою на основі мелених мінералів та звязуючого органічного походження
Теоретичні засади розробки екологічних паспортів агроландшафтів
Теоретичні і практичні основи створення нового покоління навчальних програм для підготовки фахівців в Україні
Теоретические основы экологической безопасности питьевого водоснабжения
Телевізійні системи екологічного моніторингу
Сучасний стан використання питних підземних вод
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища міста Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращання
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища м. Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращення
Сучасні підходи очищення стічної води біотехнологічних виробництв
Сучасні методи контролю екологічної чистоти нафтопродуктів
Сучасні екзогеодинамічні процеси Кременецьких гір
Сучасні вітчизняні прилади радіаційного контролю торгової марки “Екотест”
Сучасні інформаційні технології в екологічному моніторингу Придніпровської залізниці
Сульфат алюмінію на основі каоліну як порошкоподібний коагулянт – флокулянт-сорбент
Структура угруповань павуків (Aranei) приміщень різного призначення у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на прикладі південного ландшафтного району м. Чернівці)
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області

Сторінки