ІІ-ий Всеукраїнський з'їзд екологів

ІІ-ий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю. Архів матеріалів. Статті. Презентації.

сортувати за наростанням
Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы
Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы
Экологически чистые технологии фосфорных удобрений
Чисельне моделювання струменя відпрацьованих газів від турбореактивного авіаційного двигуна за програмою Fluent 6.3
Чи є прогрес у природоохоронному фінансуванні в Україні?
Формування технологій екологічно безпечного використання сільськогосподарських територій
Формування системи вимірів цілісної моделі сталого економічного, соціального і екологічного розвитку
Фітомоніторинг урбанізованого середовища (на прикладі м. Черкаси)
Філософські аспекти людини і природи в літературі та роль художнього слова в екологічному вихованні сучасного суспільства
Улучшение смазывающих свойств этанольных моторных топлив
Українські дисперсні мінерали в процесах очищення стічних вод
Удосконалення методики оцінки екологічного cтану басейнів малих річок
Удаление ионов тяжёлых металлов из сточных вод флотоэкстракцией
Токсикологічний стан грунтів урботериторій
Технологія утилізації тканих матеріалів шляхом утворення композиційних полімерних матеріалів
Сучасні підходи очищення стічної води біотехнологічних виробництв
Сучасні екзогеодинамічні процеси Кременецьких гір
Сульфат алюмінію на основі каоліну як порошкоподібний коагулянт – флокулянт-сорбент
Структура угруповань павуків (Aranei) приміщень різного призначення у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на прикладі південного ландшафтного району м. Чернівці)
Стан біологічних ресурсів досліджуваних населених пунктів радіоактивно забруднених територій
Соціально-економічні фактори ефективного попередження надзвичайних екологічних ситуацій
Содержание обменного кальция в субстратах шахтных хвостохранилищ Кривбасса
Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства
Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних
Розробка екологічного атласу басейну річки Південний Буг
Ресурсозаощаджуюча технологія очищення промислових стічних вод
Ресурсоенергозберігаюча технологія переробки шламу – відходу передочищення води на ТЕС
Рекуперация ДДТ-содержащих гербицидов с целью получения высокоэффективных антипиренов для полимерных материалов пониженной горючести
Результаты мониторинговых исследований акватории Феодосийского морского торгового порта
Результаты мониторинга взморья Килийского рукава в рамках восстановления судоходства на украинском участке Дуная
Реагенті методи переробки непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів
Раціональне використання природних ресурсів в технології санітарної кераміки
Ранжування території і акваторії південних регіонів України за рівнем техногенного навантаження
Радіоекологічна характеристика раціону козулі європейської в Житомирському Поліссі України
Радіоекологічна ситуація у Києві
Психосоматична модель стресу в умовах несприятливої екології
Психологічні особливості проявлення професіоналізму екологів різних рівнів: студентів-старшокурсників, викладачів, інженерів
Промисловий симбіоз переробки вторинної сировини Вінницького регіону
Проміжні посіви як один із чинників збалансованого природокористування
Прогнозування масштабів ураження небезпечно-хімічними речовинами при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті із застосуванням web-сервісів
Проблеми регіональної екологічної освіти
Проблеми змін клімату у контексті містобудівних задач
Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні
Проблеми використання бутильованої питної води в умовах виробничого середовища
Проблема зміни клімату та перспектива вирішення на локальному рівні
Про взаємозв’язок екологічної освіти та діяльності інженера-гірника
Причини та джерела утворення твердих побутових відходів у м. Луцьку та Волинській області
Природно-заповідний фонд екологічної мережі Поділля в структурі адміністративно-територіального поділу
Приміські екосистеми
Пріоритетні напрямки використання біопалива і біоетанолу
Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України
Покращення екологічного стану грунтів Західного Полісся шляхом застосування комплексних меліорантів
Погляд на генетично модифіковані організми з позицій екоторофології та можливого екологічного ризику
Побудова карто-схем забруднення атмосфери для системи екологічного моніторингу м. Дніпропетровська
Передвижная экологическая лаборатория
Підвищення захисних властивостей спецодягу для автотранспортників
Оценка радиационного воздействия природных и техногенных источников на окружающую природную среду и население Украины
Оцінювання сталості ресурсоспоживання: монетарний підхід
Оцінка якості басейну транскордонної р. Сіверський Донець геостатистичним методом
Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств з використанням ГІС-технологій
Оцінка забруднення нафтопродуктами грузинської частини Чорного моря на ділянці Батумі-Поті
Оцінка ефективності впровадження сортування побутових відходів у Вінницькому національному технічному університеті
Оцінка впливу на навколишнє середовище шинної промисловості
Оцінка асиміляційного потенціалу території
Осушення газів від оксидів сульфуру та нітрогену на штучних цеолітах
Особливості територіального розподілу населених пунктів Херсонщини як перешкода розбудові екомережі в Нижньодніпровському регіоні
Особливості оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку сільських населених пунктів
Особенности проектирования экологически чистых установок кондиционирования воздуха на базе термоакустического эффекта
Особенности применения некоторых прикладных программ в экологических исследованиях
Особенности построения и эксплуатации автоматизированной информационно-измерительной системы мониторинга окружающей среды г. Киева
Особенности пространственного распределения нефтяного загрязнения в Севастопольской бухте (Черное море)
Основні причини всихання смереки у похідних лісах Українських Карпат
Опыт внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях машиностроительной отрасли Украины
Обгрунтування екологічної безпеки зрошувальних меліорацій в степу України
Новий підхід до створення програмного забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря
Новий підхід до регулювання якості атмосферного повітря
Нові мастильні матеріали на основі індустріальних олив, тіоамідів та їх координаційних сполук
Небезпечні вантажі на водному транспорті
Науково-практичні аспекти конверсії інтродукованих рослин
Науково-методологічні основи організації моніторингу зелених насаджень в м. Києві
Навколишнє середовище та проблеми збереження і зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді в сучасних умовах
Морфометрична структура популяцій Cepaea Vindobonensis Fer. з урбанізованих місцеіснувань Прут-Дністровського межиріччя України
Моніторинг території міста Кам’янця-Подільського за радіологічними показниками
Моніторинг та екологічна небезпека забруднення атмосферного повітря сірководнем
Моніторинг сезонного розподілу дозових навантажень у населення, що мешкає в третій та четвертій зонах радіоекологічного контролю Українського Полісся
Моніторинг на підприємствах що мають вплив на стан навколишнього природного середовища
Моделирование изменчивости гидрологических и гидрохимических характеристик вод северо-западной части Черного Моря
Микробиологическое извлечение уранил-ионов из водных растворов
Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacіllus Thurіngіensіs
Методи визначення ступеня екологічної небезпеки від забруднення акваторій нафтою та нафтопродуктами
Метанове бродіння – як ефективний спосіб одержання біогазу із забруднених стічних вод
Медико-екологічний ризик як шлях оцінки дитячої онкозахворюваністю залежно від рівня забруднення атмосферного повітря
Математична модель волоконно-оптичного перетворювача газу
Мікроелектронний частотний перетворювач для моніторингу температури довкілля
Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання вологості нафтопродуктів
Лісові антропогенні ландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі
Координаційні сполуки CO(II) на основі тіоамідних лігандів
Концептуальні основи відродження трансформованих екосистем малих річок рівнинної частини території України
Конструктивно-геоекологічні основи екологічної безпеки
Комплексний аналіз технологічних операцій реагентної переробки неприданих пестицидних препаратів
Комплексная переработка фильтрата твердых бытовых отходов
Комбінована технологія очищення стічних вод м`ясопереробних підприємств
Кинетика разложения пестицидного препарата ДДТ термофотокаталитическим методом
Кількісні критерії оцінки стану екосистем і якості середовища
Изотопная информация о физиологическом состоянии организма при различных состояниях окружающей среды
Зони радіоактивного забруднення території Рівненської області
Зміни енергетичного метаболізму та фосфоліпідного профілю при дії вуглецевих наночастинок
Засоби автоматизованого контролю оптично м’яких частинок гуморальних середовищ на основі методу спектрополяризаційних зображень
Життєвий стан деревних порід дендропарку «Довгінцево»
ЕПАА – універсальний біологічний прилипач пестицидів і регуляторів росту рослин
Електромагнітний смог та життєдіяльність людини
Екологічна безпека геологічного та суміжних середовищ – як індикатор здоров’я населення (на прикладі Передкарпатського передового прогину)
Екологічні та іхтіологічні закономірності відродження аборигенної іхтіофауни у трансформованій річковій мережі Західного Полісся
Екологічні проблеми Поділля. Методи раціонального використання водних ресурсів
Екологічні проблеми агроресурсів Тернопільської області
Екологічні дослідження застосування мінеральних добрив
Екологічні аспекти термічного знешкодження фосфоровмісних пестицидних препаратів у відновлювальному середовищі
Екологічні аспекти оцінки якості природних вод
Дослідження зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах за допомогою математичного моделювання
Дослідження впливу антимікробної обробки на гігієнічні властивості тканин медичного призначення
Динаміка надходження мікроелементів в середині ротації сівозміни
Динаміка біоти і сучасні загрози довкіллю в Україні
Двофакторна модель розвитку ноосфери
Головні етапи в плануванні організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами
Геоінформаційні системи і технології в прикладаннях до задач геомеханіки
Вторинна сировина переробних виробництв в енергозберігаючих технологіях
Вплив техногенезу на якість грунтів прилеглої території підприємства цементного виробництва
Вплив природних факторів на радіонуклідне забруднення територій Чорногірського масиву Карпат та Шацького Національного природного парку
Вплив несприятливих екологічних факторів на механізм виникнення емоцій та їх подальший розвиток в онтогенезі
Вплив мікроелементів Со, Сu, Mn, Zn на перехід цезію-137 і стронцію-90 із раціону в молоко корів, їх продуктивність
Вплив капсульованої нітроамофоски на вміст пігментів фотосинтезу, цукрів, нітратів та важких металів у рослинах ранньої цибулі
Вплив водного режиму мікрозападин лісостепу на неоднорідність грунтового покриву та його використання
Водень як акумулятор хаотичної енергії
Вирішення проблем теплозабезпечення і екології кавітуванням рідин
Використання частотних генераторів на від’ємному опорі для визначення ваги
Використання ресурсозбережних технологій на теплопостачальних підприємствах
Використання методів ситуативного навчання у професійній підготовці фахівців з управління екологічною безпекою
Використання біотехнологічних процесів у переробці низькоякісної фосфатної сировини з отриманням мінерально – органічних фосфорних добрив
Використання інструментальних методів аналізу для оцінки якості хітозану
Використання Google Maps для побудови тематичних карт забруднення від викидів стаціонарних джерел
Визначення ризику планованої діяльності для природного середовища в системі ОВНС
Визначення принципів організації єдиної державної системи екомоніторингу на прикладі Карпатського регіону
Вибір індикаторів стійкого розвитку для оцінки екологічного стану урбанізованих екосистем
Вірогідні механізми захисту пігментсинтезуючих бактерій від дії стресових факторів
Відновлення екосистем
Від екології до геосоціосистемології і середовищезнавства
Ботанічні сади і парки як осередки екологічного виховання і освіти
Біологічна активність координаційних сполук СО(ІІ)/ СО(ІІІ), СU(ІІ)/ СU(ІІІ) з s, n, o-лігандним оточенням
Біоіндикаційна оцінка токсичності поверхневих водойм в зоні впливу Червоноградської групи шахт
Антиоксидантні властивості рослинних олій у молочному жирі
Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України
Актуальність застосування оптико-електронних технологій при екологічному моніторингу
Актуальні завдання і проблеми сучасної радіоекології
Агроландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі
Автоматизація розрахунку параметрів газопилових потоків викидів стаціонарних джерел
Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод
Інтенсифікація аеробної ферментації стічних вод підприємств молокопереробної галузі
Індикаторні групи лишайників в урбанізованих екосистемах Ялтинського амфітеатру
ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, архів матеріалів
Optical probing of the lymphocyte to detect infected individuals
Influence of territiorial society on substantial diminishing of sociogen factors of ecological threats of handing consumption waste
Fluorescence analysis of agronomic plants during development and under stress conditions
Analysis of the thermal method of neutralization of gas streams from organic matters
Agroеcological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya)
Subscribe to Стрічка головної сторінки