І-ий Всеукраїнський з'їзд екологів

І-ий Всеукраїнський з'їзд екологів. Архів матеріалів. Тези. Статті. Презентації.

сортувати за наростанням
Якість життя на шляху реалізації концепції сталого розвитку українського суспільства
Ядерно-фізичний моніторинг показників екологічних стану мулової грязі озера Кунігунда
Электрохимический метод регенерации сернокислых отходов отработанных аккумуляторных батарей
Эколого-гидрохимические исследования поверхностной морской воды в районах разработки газовых месторождений на украинском шельфе Черного моря
Эколого-геологическая характеристика донных осадков прибрежной зоны Одесского региона
Экологический аудит в системе подготовки студентов-магистров по специальности “Экология и охрана окружающей среды” в Таврическом национальном университете им. Вернадского
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Экологически чистое альтернативное топливо для дизелей
Экологически чистая ресурсосберегающая гальваника
Чи загрожує глобальне потепління клімату України?
Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції як відображення глобальної геодинаміки
Формування полісульфонових мембран та їх поверхневе модифікування катіонними біанкерними сполуками для очищення води
Формування екологічної культури вчителя
Формування гідрохімічних показників у штучних озерах (на прикладі Яворівського озера)
Флуоресцентний аналіз рослин у стресових умовах
Фізико-хімічні закономірності і технології очищення відхідних газів від оксидів сульфуру
Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів
Утилізація дренажних вод полігонів твердих побутових відходів
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Утилізація багатокомпонентних водно-сольових систем – відходів переробки калійних руд Прикарпаття
Усовершенствованная модель устройства для измерения параметров электролитов
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Управління побудовою еколого-економічного підгрунтя активної соціальної політики
Управління екологічним станом ґрунтового покриву м. Харкова
Универсальная математическая модель “Яйцо безопасности”
Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води, ґрунту
Улучшение достоверности хроматографической идентификации органических загрязнителей природных сред
Технология фотокаталитического обезвреживания пестицидов
Технологии ликвидации экологических последствий транспортных аварий с опасными грузами
Техногенно-экологическая безопасность наземного транспорта: современное состояние и перспективы
Тероризм ХХІ століття – реальна загроза техногенно-екологічній безпеці
Теоретичні і практичні основи створення нового покоління навчальних програм для підготовки фахівців в Україні
Теоретические основы экологической безопасности питьевого водоснабжения
Телевізійні системи екологічного моніторингу
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища міста Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращання
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища м. Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращення
Сучасні методи контролю екологічної чистоти нафтопродуктів
Сучасні вітчизняні прилади радіаційного контролю торгової марки “Екотест”
Сучасні інформаційні технології в екологічному моніторингу Придніпровської залізниці
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Створення палива на основі деревної стружки
Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием
Стійкі органічні забруднювачі екосистеми
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва
Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем поводження з відходами
Соціально-екологічні аспекти умов життя на радіоактивно забруднених територіях
Состояние и перспективы развития производства и применения в Украине экологически чистого биодизельного топлива
Сорбційні біокомплекси для знешкодження ксенобіотиків
Совершенствование технологии выработки энергии, направленное на снижение парникового эффекта
Системы контроля выбросов токсичных веществ промышленными предприятиями
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій
Систематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем
Система сигналізації для виявлення пожежонебезпечних ситуацій на території лісового фонду
Система постачання теплової, електричної енергії і холоду з використанням альтернативних джерел енергії
Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі
Система контролю радіоактивного забруднення харчових продуктів
Система екологічного менеджменту і аудиту (СЕМА) як одна з передумов екологічної політики держави
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень
Роль экологических изданий в пропаганде экологических знаний и в экологическом воспитании
Роль штучних інверсій в формуванні складу повітря промислових регіонів. Заходи щодо поліпшення перемішування повітря в районі ВО ПМЗ
Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив
Розробка технології мікробного емульгатора полісахаридної природи для очищення довкілля від нафтових забруднень
Розробка та використання високоефективних і енергоощадних процесів сушіння
Розробка та апробація методик моніторингу вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища
Розробка підсистеми “Викиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів
Розробка заходів щодо покращення ефективності біологічного очищення стічних вод
Розробка екологічно чистих високо ефективних засобів пожежегасіння
Розробка вимог екологічної безпеки для виробництва комплексних антианемічних препаратів
Робоча програма Міжнародної науково-практичної конференції “і-й Всеукраїнський з’їзд екологів” (Екологія/ Ecology – 2006) 4–7 ЖОВТНЯ, 2006 р.
Ресурсосберегающая экотехнология утилизации медьсодержащих промышленных отходов
Ресурсозберігаюча технологія кріплення очисних виробок шахт
Ресурсоенергозберігаюча система управління котлоагрегатом середньої потужності
Рекуперация железо-, медь-, никельсодержащих шламов гальванического производства
Рекуперація, властивості та застосування монодисперсного порошку альфа-оксиду алюмінію, одержаного з відходів сапфірового виробництва
Результаты гидрохимического мониторинга на взморье Килийского рукава Дуная при строительстве глубоководного судового хода через рукав Быстрый
Результати моніторингового дослідження води Кременчуцького водосховища
Регіональні ландшафтні парки - основа екологічної мережі Вінницької області
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Регіональні екологічні проблеми Полтавщини та шляхи їх вирішення
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
Разработка термолизно-энергетической рекуперации отходов
Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их возможное влияние на дельтовую экосистему
Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их влияние на дельтовую экосистему
Радиолокационный мониторинг численности водоплавающих и околоводных групп птиц, пересекающих границу России и Украины в Северо-восточном Приазовье
Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку
Радіаційний моніторинг газо-аерозольних викидів Рівненської АЕС
Радіаційна ситуація в аграрній сфері України через 20 років після аварії на Чорнобильській АЕС і проблеми сільськогосподарської радіоекології
Рішення проблем запилення повітря при транспортуванні вугілля
Пути совершенствования технологий очистки воды
Протекторні властивості похідних 2-гідразинохіноліну щодо пігментоутворюючих бактерій у присутності важких металів
Програмне забезпечення для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств
Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города
Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города
Проблеми штучних джерел світла
Проблеми штучних джерел світла
Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області
Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області
Проблеми створення екологічних мереж Волині
Проблеми раціонального природокористування в процесі забезпечення сталого розвитку в Україні
Проблеми нормативного регулювання оцінки радонової небезпеки територій забудови та шляхи їх вирішення
Проблеми екологічного руху
Проблеми вулиць і доріг Донбасу
Проблеми використання відходів видобутку та переробки мінеральної сировини
Проблеми використання агроландшафтів Середньобузької височинної області
Проблеми відеоекології та шляхи їх вирішення
Проблема якості питної води в Україні
Проблема міграції забруднюючих речовин з підземними водами в зоні впливу Кременчуцького водосховища на території Черкаської області
Проблема знезараження води в централізованому водопостачанні України
Про підготовку фахівців для сталого розвитку України
Про основні результати комплексного екологічного моніторингу зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу
Про концепцію державної програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики
Про деякі напрямки роботи Інституту фізики з проблем екології
Применение ГИС-технологий и банков данных оснащенности сетей мониторинга Минприроды на примере оптимизации сети наблюдения р. Днепр
Применение геоинформационных технологий для радиационно-экологической паспортизации территории Луганской области
Прикладное математическое моделирование формирования качества вод внутриконтинентальных и прибрежных морских водоемов
Приборы контроля газообразных неорганических загрязняющих веществ и твердых частиц в выбросах стационарных источников
Практика екологічного моніторингу гамма-активних нуклідів Закарпаття
Показники екологічної стійкості ландшафтів міст Північно-Західної України
Перспективне застосування методів інфрачервоних зйомок при вирішенні задач техногенно-екологічної безпеки
Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим
Переробка та утилізація автомобільних каталізаторів
Переработка хлорорганических отходов по технологии аэрозольного нанокатализа в вибросжиженном слое
Паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки
Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторингу
Підсистема “Грунти та відходи” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Підсистема “Вода і скиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Підвищення ефективності роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища
Очищення комунально-побутових стічних вод комунального підприємства “Водоканал” м. Ужгород
Очистка сточных вод красильно-отделочного производства от сульфидов методом химического окисления
Очистка стічних вод гальванічних виробництв від іонів цинку іонообмінним методом
Оценка эффективности новых алюминиевых коагулянтов в процессах осветления сточных вод
Оценка экологического состояния прибрежных акваторий по структурным показателям макрозообентоса
Оценка инженерно-геологических условий на основе ГИС-технологий
Оцінка ступеню негативного впливу екологічних факторів виробничого середовища
Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення
Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення
Оцінка рівнів впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення промислового міста
Оцінка екологічного стану грунтів за вмістом важких металів
Оцінка екологічного ризику при можливих надзвичайних ситуаціях
Оцінка геоекологічної складової якості життя в м. Рівне
Оцінка впливу на навколишнє середовище станцій технічного обслуговування автомобілів
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище станцій технічного обслуговування автомобілів
Оцінка можливості доочистки питної води м. Черкаси за допомогою побутових фільтрів
Отримання целюлозних мембран стійких до біологічного забруднення
Особливості формування екологічної культури майбутнього фахівця у вищій школі
Особливості раціонального природокористування в Україні
Особливості накопичення та розподілу радіонуклідів в компонентах лісових екосистем зони відчуження
Особливості впливу радіаційного забруднення на лісове господарство Черкаського регіону
Основные направления организации регионального мониторинга состояния земель
Основи фундаментальної геоекології
Організація робіт по знешкодженню непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних лорфеноксиоцтової та карбамінової кислот методом компостування на Ват “Райагрохім” м. Шпола
Опыт подготовки инженеров-экологов в Днепропетровском национальном университете
Оптимізація комплексних заходів зі зниження негативного впливу магістральних автодоріг на природне середовище та населення
Оптико-електронний вимірювач густини газу в потоці
Омела – актуальна проблема сьогодення
Обласний еколого-краєзнавчий проект “Твій рідний край” як крок до екологічного просвітництва у Тернопільській області
Новый подход к контролю микробной контаминации замкнутого и ограниченного по газообмену пространства
Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями
Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями
Новий метод дослідження мікробних ценозів
Неочищений сульфат алюмінію перспективний реагент для комплексного очищення води
Некоторые результаты математической обработки данных радиационных обследований помещений
Наукове обгрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку «Дністер»
Наукові та методологічні основи екологічної геології
Мониторинг, охрана и восстановление популяций редких видов млекопитающих в Украине
Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища
Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища
Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих грунтів
Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих грунтів
Модифікування карбонатвмісних глин західного регіону України з метою синтезу сорбентів широкого призначення
Модернізація інтерактивних оптичних засобів для діагностики фізіологічного стану людини на основі спектрофотометрії та лазерної поляриметрії
Моделювання та управління радіоекологічними процесами в схилових екосистемах для мінімізації ризику
Моделювання міграції забруднень у грунті та оцінювання забрудненості грунтових вод
Методологія сертифікації якості навколишнього природного середовища
Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля
Математико-прогностична оцінка рівнів забруднення поверхневих природних вод як прикладна характеристика екологічного ризику
Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів” архів матеріалів
Міграція важких металів в об'єкти навколишнього природного середовища в зоні впливу полігону твердих побутових відходів
Лісове господарство в системі природоохоронного управління річковими басейнами
Критерии оценки экологического качества донных осадков прибрежной акватории (Черное море)
Критерії виділення структурних елементів екомережі Поділля
Кремнійорганічні метіліди піридинію – нові екологічні протектори рослин
Краткосрочный прогноз запыленности атмосферы в Одессе
Краткосрочный прогноз запыленности атмосферы в г. Одессе
Кора дерев – модельний об’єкт в системі комплексного моніторингу атмосфери м. Черкаси за вмістом важких металів
Концепція організації і створення діючої системи мікробіологічного моніторингу грунтів
Конфліктні ситуації при еколого-експертних оцінках та підходи до їх вирішення
Контроль якості води на вміст важких металів за допомогою аналізатора М-ХА1000-5
Комп’ютерна система оцінки збитків природного і техногенного походження
Комплексна оцінка стану водоресурсного потенціалу для забезпечення стійкого розвитку Рівненської області
Класифікація та картування екотопів Києва як частина моніторингу зелених насаджень міста
Кислотна обробка шламів очищення стічних вод текстильних підприємств
Карбонатна конверсія природної фосфатної сировини у поживні фосфати
К вопросу об физико-химических и биологических свойствах полисахаридов на основе хитинсодержащих соединений
К вопросу об использовании мицелиальных отходов в качестве биологически активных добавок в сельском хозяйстве
Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини
Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини
Исследование сравнительных сорбционных свойств природных глин Белгородских месторождений
Использование отходов углеобогащения в качестве вторичных энергоресурсов
Использование статистического моделирования для оптимизации процессов очистки
Изучение последствий аэротехногенного загрязнения среды на фертильность пыльцы плодовых растений
Зоотерапія як вирішення проблеми бродячих тварин
Зоогенні механізми утворення захисного блоку екосистем в умовах посиленого тиску антропогенних чинників в індустріальних регіонах
Зниження забруднення повітря викидами цеху кольорового литва машинобудівних заводів
Зміни властивостей грунтів на узбережжі Київського водосховища
Зв’язок між біологічною активністю та вмістом окремих поживних елементів на рекультивованих грунтах стрижівського буровугільного розрізу
Застосування цеолітів вітчизняних родовищ для вирішення практичних завдань екології
Застосування теорії експерименту ч. Хікса в екологічних дослідженнях
Застосування біоконвеєру для очищення рідких токсичних відходів коксохімічного виробництва
Заповідні об’єкти Уманщини – майбутнє екомережі України
Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області
Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області
Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды
Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды
Забрудненість важкими металами грунтів та донних відкладів в Одеському регіоні
Забезпечення питною водою - неусвідомлена проблема України
Жизнь, экология и нанотехнология
Ефективність технологій вирощування зернобобових культур в умовах радіоактивного забруднення
Естественно-философский подход к решению проблем экологического риска
Естественно-философский подход к решению проблем экологического риска
Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідновлення, сталого розвитку – шлях до гармонії природи і суспільства
Енергозберігаючі технології в системах виробництва біогазу
Електрохімічне перероблення натрію тіосульфату як відходу процесів очищення газів від сірководню з одержанням спеціальних видів сірки
Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини
Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини
Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті
Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті
Екотоксикологічні аспекти впливу пестицидів на мікроорганізми грунту
Еколого-натуралістичні центри як дієвий засіб збереження біорізноманіття та виховання екологічної культури дітей
Еколого-натуралістичні центри як дієвий засіб збереження біорізноманіття та виховання екологічної культури дітей
Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві
Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві
Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання
Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання
Екологія людини та мобільний зв’язок
Екологічно-безпечне використання грунтів та вартісна оцінка втрат родючості
Екологічно чистий технологічний процес біоконверсії з енергопостачанням на основі перетворення енергії сонячного спектру
Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій
Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій
Екологічно доцільна комплексна переробка фосфатних руд з допомогою сульфатів та гідросульфатів лужних металів
Екологічно безпечні технології дослідження термоокислювальних властивостей дитіокарбаматів металів у складі синтетичних каучуків
Екологічний моніторинг Дніпра: соціальний складник
Екологічний моніторінг грунтових бактерій в 10 км зоні ЧАЕС
Екологічний метод боротьби з колорадським жуком
Екологічний аудит і системне водокористування в гідромеліорації
Екологічна стежка як засіб формування першооснов екологічної культури школяра
Екологічна психологія - проблеми та перспективи
Екологічна психологія - проблеми та перспективи
Екологічна онкологія та її роль у моніторингу канцерогенних факторів довкілля
Екологічна експертиза посліду при включенні до раціонів птиці різних форм кобальту
Екологічна безпека техноприродних геосистем
Екологічна безпека нафтогазового комплексу Прикарпаття
Екологічні, енергетичні й біологічні аспекти індукційного методу дезактивації радіоактивних відходів
Екологічні технології: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств
Екологічні та економічні аспекти створення ПАЕС
Екологічні проблеми утилізації твердих побутових відходів у м. Вінниці та Вінницькій області
Екологічні проблеми обліку стічних вод в Україні
Екологічні проблеми забруднення компонентів природного середовища нафтопродуктами
Екологічні проблеми вулиць і доріг Донбасу
Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення
Екологічні передумови сталого розвитку України
Екологічні аспекти проблеми психічного здоров’я людини
Екологічні аспекти відновлювальної енергетики низькобар’єрного ядерного синтезу
Екологічні та соціальні фактори ризику у формуванні здоров`я населення
Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів
Дослідження едафічних показників урбаноземів м. Черкаси
Дослідження динаміки процесів розвитку водоростей у водосховищі “Дениші” на основі комп’ютеризованих технологій обробки вимірювальної інформації
Дослідження впливу сірчаної кислоти на процес кристалізації сульфату заліза з відпрацьованого травильного розчину
Дослідження впливу вакууму на стан біологічних обростань систем оборотного водопостачання
Дослідження антисептичних властивостей терпенів
Досвід застосування покрокової регресії та кластерного аналізу для екологічного моніторингу пасовищ
До питання про комп’ютеризацію банку даних моніторингових спостережень повітряного басейну
До екологічної оцінки якості поверхневих вод
Динамика структуры и биологической продуктивности фитоценозов Ялтинского горно-лесного природного заповедника
Джерела техногенно-екологічної небезпеки зони впливу Дністровської ГАЕС
Деякі біоекологічні особливості Tegenaria Domestica (Clerck) (Araneae, Agelenidae) м. Чернівці
Деякі аспекти екологізації впровадження сільськогосподарських культур в умовах лісостепу України
Деградація грунтів у дельтах річок внаслідок регулювання стоку
Діагностика стану деревних і квітниково-декоративних рослин за дії стресових факторів середовища
Геоэкологическая школа в ТНУ: 13-летний опыт образовательной и научно-исследовательской деятельности
Геоекологічі чинники небезпеки в зонах розміщення атомних електростанцій
Геоінформаційна система моніторингу стану водних об’єктів та водокористування басейну річки Південний Буг
Газифікація твердого палива як альтернативне джерело енергопостачання
ГІС-технології геоекологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем
Вразливість хижих ссавців в українському Причорномор`ї та їх охорона
Вразливість хижих ссавців в Українському Причорномор`ї та їх охорона
Вплив ґрунтових властивостей на розподіл важких металів в ґрунтах міських екосистем
Вплив нітратів на здоров’я людини
Вплив морських перевезень нафти і нафтопродуктів на екологічний стан Чорного моря
Вплив забруднення атмосфери оксидами азоту на репарацію ДНК ферментом О6-Метилгуанін-ДНК Метилтрансферази
Вплив деяких екологічних факторів на ефективність інкубації яєць чорного африканського страуса
Вплив відходів харчової промисловості на довкілля
Вплив антропогенних факторів на стан грунтів та шляхи збереження агроекосистем в землеробстві
Водогосподарська екологія і сучасні підходи до вирішення водних проблем
Вовчки (gliridae, rodentia) як біоіндикатори природності лісових екосистем на території Кам’янецького Придністров’я
Влияние экзогенных оксидов азота и электромагнитного излучения на развитие опухолевого процесса
Влияние шестивалентного хрома на функциональную активность клеток Dunaliella Viridis Teod
Влияние пестицидов на спектр хромосомных аберраций в меристематических клетках озимой пшеницы
Вища екологічна освіта в Донбасі
Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні
Вирішення глобально-екологічного становища шляхом розвитку
Вимірювання ефективності НВЧ екрануючих матеріалів: вимірювач коефіцієнту відбиття та прохідної потужності
Вилучення екологічної ренти як додаткове джерело надходжень до місцевих бюджетів
Використання методології ризику при оцінці впливу мілкодисперсного пилу на стан здоров’я населення
Використання інформаційних технологій, як додаткового засобу для визначення токсичності забруднювачів довкілля
Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Визначення хімічного складу екологічних матеріалів спектральними методами
Вивчення умов утворення та скиду у поверхневі води стоків машинобудівних підприємств м. Дніпропетровська
Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Вивчення біогеохімічного складу та впливу сапропелів озер Шацької групи на фізіолого-біохімічні показники рослин
Вибір методу утилізації непридатних та заборонених пестицидів
Вибір методу утилізації накопичених запасів непридатних пестицидів в Україні
Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності
Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності
Відходи виробництва гідрохінону – особливості складу та шляхи переробки
Відновлення територій забруднених нафтою і нафтопродуктами
Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів
Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей
Будівельно-акустичні засоби зниження транспортного шуму автомагістралей
Басейновий підхід до управління водними ресурсами – перший етап до їх інтегрованого управління
Біотестування бутильованих вод методом лазерної доплерівської спектроскопії
Біоремедіація грунтів, забруднених пестицидами
Біомаса як альтернативне джерело енергії
Біологічно активні добавки
Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи
Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи
Біоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля у промислових центрах Дніпропетровської області
Атмосферні процеси як відображення гравітаційного поля та його мінливості
Антимікробні властивості текстильних матеріалів, оброблених складними естерами полісахаридів
Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів багатоцільового використання
Анальцим-сапонітові горизонти в родовищах магнієвих бентонітів Славута-Ізяславської площі як перспективні об’єкти мінеральних сорбентів
Анализ состояния и перспективы развития малой гидроэнергетики в Украине
Аналітичний контроль хімічно небезпечних підприємств м. Києва
Аналіз та систематизація наявних даних щодо звалищ пестицидів у Київській області
Аналіз математичної моделі визначення мікроконцентрацій газів на базі методу інтегрувальної сфери
Алгоритм прийняття рішень при оцінці впливів на навколишнє середовище
Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)
Аерокосмічні методи моніторингу несприятливих та небезпечних геологічних процесів в урбогеосистемах (на прикладі міста Києва)
Адсорбція барвників із водних розчинів на дисперсних зразках базальтового туфу
Агроекологічні принципи створення системи землеробства на осушуваних заплавних грунтах гумідної зони
Автоматичний стаціонарний пост постережень за забрудненням атмосферного повітря “АТМОСФЕРА-10”
Автоматичні газоаналізатори оксидів азоту, діоксиду сірки і оксиду вуглецю в атмосферному повітрі
Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ
Автомагістраль та її вплив на довкілля
Авермектини streptomyces avermitilis укм ас-2177 - екологічно безпечні речовин антипаразитарної дії
Інформаційно-вимірювальна система для контролю магнітогідродинамічної технології очищення води
Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій
Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій
Інформаційні технології моніторингу екосистем Шацького національного природного парку
Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем знешкодження непридатних пестицидів
Інвестиційна діяльність у відновлення малих річок на основі водогосподарсько-екологічного районування територій
Імплементація геоінформаційних технологій для вирішення задач забруднення атмосферного повітря на локальному рівні
Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)
Iндикатори сталого розвитку міста та їх зв’язок з міжнародними оцінками (ЕSI - 2005)
Cистема мобільного екологічного моніторингу
Brownfields redevelopment in Ontario
Извлечение из сточных вод ионов металлов методом флотоэкстракции
Екологічні проблеми у зварювальному виробництві
Subscribe to Стрічка головної сторінки